ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200
                                               

Судове рішення

Судове рішення - у широкому значенні - акт судового розгляду справи будь-якого виду провадження. Судове рішення також називають актом реалізації судової влади. Метою судового рішення є досягнення юридичної визначеності у спірних правовідносинах, ...

                                               

Територіальна автономія

Територіальна автономія - особливий різновид автономії, за якого певному територіальному утворенню у складі держави, надаються окремі самоврядні повноваження у політичній та/або адміністративній сфері, що здійснюються в рамках загальнодержавного ...

                                               

Транснаціональне право

Транснаціональне право - одна із сучасних концепцій у сфері міжнародного права. Транснаціональне право включає всі норми, що регулюють дії або події, які виходять за межі національних кордонів. Воно включає публічне та приватне міжнародне право, ...

                                               

Транспортне право

Транспортне право - галузь права, сукупність норм і дослідна правознавча дисципліна, що регулює суспільні відносини в області переміщення людей, вантажів, сигналів та інформації з одного місця в інше.

                                               

Туристичний оператор

Туристичний оператор - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька діяльні ...

                                               

Угода

Угода - домовленість громадян і організацій стосовно встановлення, зміни або припинення цивільних прав або обовязків. Угоди можуть бути односторонніми і дво- чи багатосторонніми. Дії як юридичні факти завжди мають вольовий характер і поділяються ...

                                               

Указ Президента України

Указ Президента Украини - це нормативно-правовий акт Голови держави України, який видається з найважливіших питань, віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненормативний. Нормативні укази стосуються до невизначеног ...

                                               

Українська Трудова Дідична Монархія

Украинська Трудова Дідична Монархія – проєкт державного устрою України після відновлення незалежності, розроблений діячами гетьманського руху. Ідея базувалася на теоретичному вченні В.Липинського та була уніфікована у документі під назвою "Консти ...

                                               

УНІДРУА

УНІДРУА - міжнародна незалежна міжурядова організація. Штаб квартира знаходиться на вілі Альдобрандіні в Римі. Створена в 1926 році як допоміжна організація Ліги Націй. Перезаснована в 1940. Основною метою Міжнародного інституту уніфікації приват ...

                                               

Унітарне підприємство

Унітарне підприє́мство - підприємство, що створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний фонд, не поділений на частки, затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через кері ...

                                               

Установа виконання покарань

Установи виконання покарань - це такі організації, які безпосередньо і виключно здійснюють виконання конкретних видів кримінальних покарань. Установами виконання покарань є: кримінально-виконавчі установи; спеціальні виховні установи виховні коло ...

                                               

Федеральний суд Швейцарії

Федеральний суд Швейцарії - верховний суд Швейцарської Конфедерації. Є найвищим судовим органом. Належить до судової гілки влади державної влади у Швейцарії. Знаходиться в Лозанні, кантон Во, декілька відділів розташовано в Люцерні, в однойменном ...

                                               

Фіктивне підприємництво

Кримінальний кодекс України визначає фіктивне підприємництво як "створення або придбання субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона" стаття 205 ...

                                               

Філософія права

Філософія права - це розділ філософії та юриспруденції, який займається дослідженням сенсу права, його сутності та поняття, його місця у світі, його цінності та значимості, його ролі в житті людини, суспільства і держави, у долях народів і людств ...

                                               

Фінансова гарантія

Арбузов С. Г., Колобов Ю. В., Міщенко В. І., Науменкова С. В. Гарантійний випадок // Банківська енциклопедія. - Київ: Центр наукових досліджень Національного банку України: Знання, 2011. - 504 с. - Інституційні засади розвитку банківської системи ...

                                               

Функції права

Функції права - це основні напрями впливу права на свідомість і поведінку субєктів суспільних відносин з метою розвязання конкретних завдань. Основна функція права полягає в тому, що воно є нормативним і загальнообовязковим засобом врегулювання с ...

                                               

Хартія

Хартія, у Середньовіччя й Новий час - назва деяких документів публічно-правового характеру, у яких знайшли відображення політичні вимоги соціальних шарів та класів. У наш час у міжнародному праві хартія - це правовий акт, що не має обов’язкової с ...

                                               

Ценз

Ценз має кілька значень і походить з Стародавнього Риму. Це був періодичний перепис громадян з оцінкою їх майна з метою розділення цих громадян на соціально-політичні, військові та податкові розряди. Сучасне значення терміну може позначати будь-я ...

                                               

Цивільне законодавство

Цивильне законодавство - це система нормативних актів, які містять в собі цивільно-правові норми, що регулюють цивільні відносини. Є складовою поняття "цивільне право". Загальні засади цивільного законодавства визначені в ст. 3 Цивільного Кодексу ...

                                               

Цивільне партнерство

Цивильне партнерство або цивильний союз - це юридично визнана домовленість, подібна до шлюбу, створена насамперед як засіб забезпечення визнання законом одностатевих пар. Цивільне партнерство надає більшість або всі права шлюбу, крім самого титул ...

                                               

Час відпочинку

Час відпочинку - час, протягом якого працівники вільні від обов’язку працювати і вправі використовувати його на свій розсуд. Офіційно визначений в главі V "Час відпочинку" Кодекс законів про працю України. Законодавець до нього відносить: щорічні ...

                                               

Чеченське звичаєве право

Чеченське звичаєве право - система усталених правил поведінки у найбільш важливих суспільних відносинах, санкціонованих державою чи таких, що набули чинності серед чеченців унаслідок загального переконання у їх необхідності та справедливості. Пра ...

                                               

Чиншове право

Чиншове право - за середньовіччя система правових норм, що регулювали тимчасове або безстрокове спадкове землекористування вільних селян і городян. За чиншовим правом феодали-землевласники передавали свою землю в користування за певну грошову або ...

                                               

Шестикнижжя Арменопуло

Шестикнижжя Арменопуло або Керівництво до законів - збірник візантійського феодального права, укладений близько 1345 р. фесалонійським юристом і суддею Костянтином Арменопулом. Шестикнижжя Арменопуло включало норми речового, зобовязального, спадк ...

                                               

Штучне право

Штучне право - це право, що створене людьми і є протилежністю до понять "природне право" або "Закон Божий". Європейська та американська концепції рукотворних законів кардинально змінилася в період від Середньовіччя до наших днів. У Томістському в ...

                                               

Юридична колізія

Юридична колизія - - розбіжність або суперечність між нормативно-правовими актами, що регулюють одні й ті ж або суміжні правовідносини, а також між компетенцією органів влади. У правознавстві питання про юридичні колізії традиційно повязують з пр ...

                                               

Юридична сила

Юридична сила - основна властивість правових актів діяти та породжувати правові наслідки: виникнення, зміни, припинення правовідносин. Має два аспекти: співвідношення правових актів між собою та обовязковість до виконання. Далі на вершині цієї си ...

                                               

Юридичний обовязок

Юридичний обовязок - міра необхідної поведінки особи. Це обєктивно необхідна та можлива поведінка, котра забезпечує реальність можливостей, наданих суспільством та державою індивіду.

                                               

Юридичний факт

Юридичні факти - це конкретні життєві обставини, з наявністю та/або відсутністю яких норми права повязують виникнення, зміну або припинення правових відносин. Юридичні факти є життєвими обставинами, що прямо або опосередковано визначені гіпотезою ...

                                               

Юридичний Due Diligence

Юридичний Due Diligence - аналіз юридичних аспектів діяльності компанії, таких як законність приватизації, питання реєстрації ліцензій, контрактів, дотримання трудового законодавства тощо. Основні завдання юридичного Due Diligence полягають в роз ...

                                               

Юрисдикція

Юрисдикція - право + dico проголошую): Коло питань, що належать до відання установи або держави. Область застосування можливостей субєктом компетенції. Компетенція судових органів із розгляду цивільних, кримінальних та інших справ; коло справ, як ...

                                               

Юстиція

Юстиція - сукупність судів і органів Міністерства юстиції та їхня діяльність у забезпеченні охорони прав і законних інтересів державних та громадських організацій і громадян, організації роботи судів, систематизації і підготовки пропозицій щодо к ...

                                               

Ядерне право

Ядерне право - система прав, норм, якими регулюються відносини, повязані з використанням ядерної енергії, ядерних обєктів, джерел іонізуючого випромінювання в різних сферах життєдіяльності, а також відносини, спрямовані на забезпечення радіаційно ...

                                               

Азіатсько-африканський юридичний консультативний комітет

Азіатсько-африканський юридичний консультативний комітет - міжнародна урядова організація, утворена у 1956 року початково як дорадча організація держав-членів з питань міжнародного права. Це було наслідком конференції Бандунг, яка відбулася в кві ...

                                               

Праця

Праця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

                                               

Багатоверстатник

Багатоверстатники - передові робітники соціалістичних підприємств, які, оволодівши технікою, обслуговують більшу кількість верстатів чи агрегатів, ніж визначено нормою, не знижуючи при цьому рівня використання виробничої потужності машин. Багатов ...

                                               

Бочка Данаїд

Бочка Данаїд - крилатий вислів, що вживається в значенні "марна, нескінченна праця" ; повязаний з міфом про дочок Даная - Данаїд, які були покарані за вбивство своїх чоловіків наповнюванням бездонної бочки.

                                               

Гендерний розрив в оплаті праці

Гендерний розрив в оплаті праці, міжстатева різниця зарплат - різниця у середній оплаті праці чоловіків і жінок. Спостерігається як на індивідуальному, так і на груповому рівні. У світі явище поширене нерівномірно, переважає в мусульманських краї ...

                                               

Гігієна праці

Гігіє́на праці - галузь гігієни, що вивчає вплив на організм людини трудових процесів і навколишнього виробничого середовища, розробляє гігієнічні нормативи і заходи для забезпечення нормальних умов праці та запобігання професійним хворобам. Інст ...

                                               

Державний службовець

Державними службовцями є особи, на яких покладається безпосереднє виконання функцій держави на відповідній території, у конкретній галузі державного управління.

                                               

Дитяча праця

Дитяча праця - це залучення дітей до роботи на регулярній основі. Останнім часом у більшості країн дитяча праця вважається формою експлуатації та визнана незаконною. У минулому дитяча праця була широко поширена, але після появи та визнання концеп ...

                                               

Додаткова заробітна плата

Додаткова заробитна плата - винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії ...

                                               

Економіка праці

Вивчення трудових відносини, умов формування і використання трудового потенціалу. Аналіз організації господарства, з метою його подальшого вдосконалення.

                                               

Енергобезпека праці

Енергобезпека праці - статистично-економічний показник, що характеризує озброєність живої праці всіма видами енергії. Розрізняють: фактичний показники енергоозброєності праці. потенційний і Енергобезпека за визначенням Світової енергетичної ради ...

                                               

Ергатична система

Система "людина - машина", або ергатична система - система, складовим елементом якої є людина-оператор. У загальному випадку ергатична система - це складна ієрархічна система керування, в якій людина може брати участь на будь-якому рівні. Ергатич ...

                                               

Жорсткість погоди

Жорсткість погоди - характеристика стану атмосфери, що комплексно враховує температуру і вітрову дію на людину. Використовується при організації ведення гірничих робіт на відкритому повітрі. Є сумою температури повітря у градусах та подвоєної шви ...

                                               

Зайнятість населення

Зайнятість - це діяльність громадян, яка повязана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі. Згідно з Законом України "Про зайнятість населення", зайнятість - незаборонена законодавством діяльн ...

                                               

Засоби праці

Засоби праці - речі або їх комплекс, за допомогою яких людина виробляє життєві блага, тобто це інструменти і обладнання, машини і устаткування, земля і дороги, виробничі будівлі і споруди. До засобів праці належать знаряддя. Засоби праці, за виня ...

                                               

Знаряддя праці

Знаряддя праці - поняття марксистської політекономії, яке означає "усі речі, за допомогою яких людина діє на предмет своєї праці й перетворює його". Знаряддя праці включають в себе інструменти й машини знаряддя виробництва, а також будівлі й земл ...

                                               

Інтенсивність праці

Інтенсивність праці - ступінь напруженості праці в процесі виробництва. Характеризується витратами фізичних та нервових зусиль, в тому числі важкістю праці, її темпом та ритмом, коефіцієнтом використання робочого часу. Інтенсивність праці забезпе ...