ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 211
                                               

Правовий експеримент

Правовий експеримент - це метод дослідження, що полягає в збиранні та вивченні інформації, що використовується правотворчими органами з метою перевірки на практиці ефективності дії принципово важливих, прогресивних нормативних приписів і вирішенн ...

                                               

Правовий спір

Правовий спір - це юридичний конфлікт між учасниками правовідносин, у якому кожен з учасників правовідносин захищає свої субєктивні права. Правові спори виникають внаслідок порушення субєктивних прав у результаті протиправних дій, а також у разі ...

                                               

Правові цінності

Правови цинності - це різноманітні матеріальні та нематеріальні блага, які забезпечуються правом. У найбільш загальному вигляді під правовими цінностями розуміються властивості ознаки права, істотно значущі для людей. Правовими є цінності, значущ ...

                                               

Правовідносини

Правовідносини - врегульовані відносини. Правовідносини виникають тоді, і тільки тоді, коли відношення регулюється нормами права. Правовідносини на відміну від інших відносин охороняються державною владою.

                                               

Правовладдя

"Правовладдя" - юридичний термін, введений в українську мову доктором юридичних наук, членом Венеційської комісії від України Сергієм Головатим у його фундаментальному дослідженні проблематики верховенства права "Верховенство права: Монографія: У ...

                                               

Правовстановлюючий документ

Правовстановлювальний докум́ент - документ, який посвідчує правовий звязок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством.

                                               

Правоздатність

Правоздатність фізичної особи - передбачена нормами права здатність індивіда мати субєктивні юридичні права та виконувати субєктивні юридичні обовязки. Правоздатність фізичної особи виникає з моменту народження та припиняється із смертю особи. Пр ...

                                               

Правонаступництво

Правонаступництво - перехід прав і обовязків від одного субєкта до іншого. Воно може бути універсальним або частковим. За універсального правонаступництва до правонаступника фізичної або юридичної особи переходять усі права і обовязки того субєкт ...

                                               

Правоохоронна діяльність

Правоохоронна діяльність - вид державної діяльності, яка здійснюється з метою охорони права спеціально уповноваженими органами шляхом застосування юридичних заходів впливу в суворій відповідності з законом і при неухильному дотриманні встановлено ...

                                               

Правоохоронні органи

Правоохоронні органи - державні органи, що на підставі відповідного законодавства здійснюють правоохоронну діяльність. Діяльність правоохоронних органів спрямована на забезпечення законності і правопорядку, захист прав та інтересів громадян, соці ...

                                               

Правопорушення

Правопорушення - це неправомірне суспільно-шкідливе винне діяння деліктоздатної особи, за вчинення якого особа може бути притягнута до юридичної відповідальності. Правопорушення за ступенем суспільної небезпеки поділяються на злочини і проступки.

                                               

Правореалізація

Правореалізація - це втілення норм права у діяльність субєктів прав шляхом дотримання заборон, використання субєктивних прав і виконання юридичних обовязків. Реалізація права може бути пов`язаною як із здійсненням правомірних дій, так і із правом ...

                                               

Правосубєктність

Правосубєктність - це передбачена нормами права здатність виступати учасником правовідносин. Це складна юридична властивість, яка складається з правоздатності, дієздатності і деліктоздатності разом узятих. Правосубєктність - обєднувальна категорі ...

                                               

Правосуддя

Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ. Стаття 1 ...

                                               

Прапор

Прапор, уроч. стяг - графічне зображення незалежної країни та її вільних громадян; полотнище правильної геометричної форми, підвішене на жердині, або щоглі, що зображує певну комбінацію кольорів і символів та зазвичай використовується для ідентиф ...

                                               

Представництво

Представництво 1 - правовідношення, в якому одна сторона зобовязана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, ...

                                               

Презумпція

Презумпція - припущення, котре без доказів вважається істинним доти, доки його неправдивість не буде безспірно доведено. Презумпція широко використовується в юриспунденції та природничих науках. Презумпція є не достовірним фактом, а фактом, що пр ...

                                               

Презумпція знання законодавства

Презумпція знання законодавства - кожен вважається таким, що знає закони. Правова основа презумпції знання законодавства - обовязок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Цей обовязок закріплений в частині 1 статт ...

                                               

Презумпція правомірності фактичного володіння

Презумпція правомірності фактичного володіння - презумпція відповідно до якої фактичне володіння майном вважається правомірним, якщо інше не випливає із закону або не встановлено рішенням суду. У випадку коли доведено факт володіння майном, то вв ...

                                               

Приватизація землі

Приватизація землі - передача приватним особам у приватну власність земельних ділянок з державної або комунальної власності. Відповідно до Основного Закону України земля є основним національним багатством. Від імені Українського народу права влас ...

                                               

Приватне право

Привaтне право - це сукупність правових норм різних галузей права, предметом регулювання яких є відносини у сфері приватних, індивідуальних інтересів юридично рівних субєктів за допомогою переважно диспозитивного методу регулювання. До приватного ...

                                               

Приватне розміщення акцій

Приватне розміщення акцій - розміщення акцій публічного або приватного акціонерного товариства, при якому акції розміщуються серед заздалегідь визначеного кола фізичних та/або юридичних осіб, кількість яких не перевищує 100 на дату прийняття ріше ...

                                               

Природне право

Природне право - теоретична доктрина в теорії права, за якою головним джерелом права є сама природа, а не воля законодавця. Також термін визначає і саме право, задане природою. Людині природні права належать від народження, вони закладені в самій ...

                                               

Причини правопорушень

Причини правопорушень - це соціальні явища різного рівня, що призводять до їх вчинення на масовому, груповому та індивідуальному рівнях у будь-якій відносно самостійній сфері суспільства.

                                               

Причинний звязок

Причинний звязок - це обєктивний звязок між дією тієї чи іншої особи і певним наслідком. Питання про причинний звязок постає в разі притягнення особи до відповідальності за шкідливі наслідки її дії або бездіяльності при правопорушенні. Якщо закон ...

                                               

Прімогенітура

Прімогенітура чи первородство - система успадкування престолу в монархіях за правом первородства. Розрізняють такі види: Когнатична прімогенітура, відома також, як кастильська система. Жінки не виключаються з лінії престолонаслідування, однак при ...

                                               

Продаж

Продаж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі. Продаж товарів - будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими угодами, які передбачають передачу прав ...

                                               

Промульгація

Промульгація - дія, що надає закону загальнообовязкової сили. Вона може вчинятися у різний спосіб, залежно від політичної системи: обнародування, опублікування; офіційне проголошення оприлюднення закону, прийнятого парламентом; санкціонування зак ...

                                               

Противник

Противник - у військовій справі - військовослужбовець, особовий склад, військове формування, Збройні сили або інша держава, які ведуть бойові дії супротив протилежної держави, її військовослужбовців, особового складу, військових формувань, Збройн ...

                                               

Процесуальне право

Процесуальне право - сукупність норм системи права, що безпосередньо регулюють суспільні відносини і сукупність галузей права, в яких основний акцент робиться на порядок захисту порушеного права в судових органах. Процесуальне право нерозривно по ...

                                               

Публічне право

Публичне право - це сукупність правових норм різних галузей права, предметом регулювання яких є відносини у сфері реалізації публічних інтересів за допомогою переважно імперативного методу регулювання. До галузей публічного права перш відносять т ...

                                               

Публічне розміщення акцій

Публічне розміщення акцій - розміщення серед інвесторів акцій публічного акціонерного товариства, при якому пропозиція акцій адресована більш ніж 100 фізичним та/або юридичним особам, крім акціонерів товариства, і при цьому існуючі акціонери еміт ...

                                               

Расизм

Расизм - політична ідеологія, що стверджує вищість одних рас чи етносів над іншими та упередження й дискримінація, повязані з такою вірою. Підставою для расизму є науково необґрунтовані політичні теорії, що виводять з біологічних особливостей люд ...

                                               

Регламент

Регламент - сукупність система правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проєктування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у карєрах, у свердловинах, на заводах. Регламент ремонту укладається науково-дослідними орг ...

                                               

Ресоціалізація (право)

Ресоціалізація + лат. socialis, англ. resocialization, нім. Resozialisierung) - в загальному значені, це пристосування людини до життя в новому співтоваристві. Наприклад еміграція, набуття нового віросповідання, входження в інший соціальний клас. ...

                                               

Річ (право)

Згідно з Цивільним кодексом України речі поділяються на: нерухомі та рухомі До нерухомих речей нерухоме майно, нерухомість належать земельні ділянки, а також обєкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знеціненн ...

                                               

Розпорядження

Розпорядження: Розпорядження - документ, розпорядчий правовий акт. Розпорядження Президента України Розпорядження, або право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника нарівні з володінням і користуванням. Можливість визна ...

                                               

Розпорядження Президента України

Згідно з Положенням про порядок підготовки і внесення проєктів указів і розпоряджень Президента України, затвердженому Указом Президента України від 10 вересня 1994 р. № 512/94 розпорядженнями Президента України оформляються у вигляді: доручення ...

                                               

Рухоме майно

Рухоме майно - майно, відмінне від нерухомого майна; яке можна вільно переміщувати в просторі без заподіяння йому шкоди. До рухомого майна належать також гроші, валютні цінності, цінні папери, майнові права та обовязки. Для англосаксонських право ...

                                               

Свідоцтво про шлюб

Свідоцтво про укладення шлюбу - офіційний документ, який підтверджує, що дві людини перебувають у шлюбі. У більшості законодавств свідоцтво про укладення шлюбу видається державними службовцями тільки після реєстрації запису акту цивільного стану. ...

                                               

Секундоґенітура

Секундогенітура - постанова в приватному княжому праві, так само як в сімейному праві вищої аристократії за якою другий у роді має відомі майнові і можновладні права на загальне сімейне майно для себе і своїх нащадків. Існує також постанова про п ...

                                               

Спадкове право

У Київській Русі за "Руською Правдою" спадкування було тісно повязане з родиною; спадкоємцями могли бути тільки її члени. Спадкодавець міг дещо впливати на розподіл спадщини, але не міг призначити її стороннім особам. Якщо він не мав дітей, майно ...

                                               

Спростовувана презумпція

Спростовувані презумпції - це презумпції, по відношенню до яких закон допускає можливість спростування і які вважаються істинними поки не встановлено інше. Всі спростовувані презумпції є формально-юридичним способом подолання неусунутих сумнівів ...

                                               

Стамбульський протокол

Керівництво з ефективного розслідування та документування тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, більш відомий як Стамбульський протокол, є першим набором міжнародних рекомендацій з ...

                                               

Статутне право

Статутне право - це писане право, встановлене законодавчою владою чи законодавцем. Розуміється в двох значеннях: У США - писані конституції, кодекси та інші законодавчі акти. В країнах англо-саксонської правової сімї система актів, які створюютьс ...

                                               

Стягнення

Існують: стягнення боргу адміністративне стягнення - відповідальність за адміністративне правопорушення грошове стягнення дисциплінарне стягнення - відповідальність за порушення трудової дисципліни Стягнення за проступок - міра відповідальності і ...

                                               

Субєкт права

Суб’єкт права - це особа, організація чи специфічні соціальні утворення за якими право визнає здатність бути носіями субєктивних прав і юридичних обовязків.

                                               

Субєктивні права

Субєктивні права - офіційно визнані можливості, якими володіє фізична чи юридична особа. Це також міра юридично можливої поведінки особи. Субєктивні права завжди розуміються в конкретному значенні - право на життя, працю, освіту тощо. Вони виника ...

                                               

Субсидіарне застосування законодавства

Субсидіарне застосування норм права - це засіб подолання прогалин у законодавстві, який полягає у вирішенні конкретної справи на підставі залучення правових норм, що регулюють подібну ситуацію з іншої, найбільш близької галузі права. Субсидіарне ...

                                               

Суд

Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку. Судочинство - встановлений законо ...