ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 213
                                               

Людський капітал

Людський капітал - це соціально-економічна категорія, похідна від категорій "робоча сила", "трудові ресурси", "трудовий потенціал", "людський фактор", у загальному вигляді його можна розглядати як економічну категорію, яка характеризує сукупність ...

                                               

Макджоб

Макджоб - низькооплачувана, позбавлена стимулів та малоперспективна робота, котра не вимагає особливих навичок і дає мало можливостей для розвитку. Уперше цей неологізм було використано 24 серпня 1986 року соціологом Аматаі Етціоні англ. Amitai E ...

                                               

Міжнародний день кооперативів

Міжнародний день кооперативів - міжнародний день ООН. Відзначається щорічно в першу суботу липня. Мета - привернення уваги світової громадськості до кооперативів і сприяння розширенню партнерських звязків між міжнародним кооперативним рухом і інш ...

                                               

Міжнародний поділ праці

Міжнародний поділ праці - вищий ступінь розвитку суспільного поділу праці між країнами, який спирається на стійку, економічно вигідну спеціалізацію виробництва окремих країн на тих чи інших видах продукції і веде до взаємного обміну результатами ...

                                               

Надурочні роботи

Надурочні роботи - роботи понад встановлену тривалість робочого часу, яка виконується з ініціативи роботодавця. Відповідно до статті 62 Кодексу законів про працю України встановлено, що надурочні роботи, як правило, не допускаються. Надурочними в ...

                                               

Неоплачувана робота

Неоплачувана робота - це праця, за яку людина, що її виконує, не отримує жодної безпосередньої винагороди. Це форма "неринкової" праці, що може бути двох видів: Виключена з виробництва, яка не входить до економічних рахунків і здійснюється всеред ...

                                               

Нічна зміна

Відповідно до статті 54 "Кодекс законів про працю України" робота в нічний час встановлена тривалість роботи зміни скорочується на одну годину. Це правило не поширюється на працівників, для яких уже передбачено скорочення робочого часу. Триваліст ...

                                               

Основна заробітна плата

Основна заробитна плата - винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців.

                                               

Портфоліо

Портфоліо - збірка виконаних робіт та напрацювань певної особи або компанії. Термін "портфоліо" запозичений через посередництво англ. portfolio з італійської мови, де утворений від porta та foglio. Портфоліо може бути як на папері, так і в електр ...

                                               

Посада

Посада - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обовязків, посадові виконання і характер взаємовідносин. Перелік назв посад затверджує відповідний орган, що має під ...

                                               

Праця неповнолітніх

Праця неповнолитніх - врегульована трудовим законодавством про працю неповнолітніх осіб, які не досягли 18 років. У трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх. Однак, у галузі охорони праці та робочого часу, надання відпусток ...

                                               

Предмети праці

Предмети праці - речі, на які спрямована праця і засоби праці з метою створення життєвих благ, тобто йдеться про речовину природи, сировину, напівфабрикати. Предмети праці визначаються конструкцією продукції, що випускається виробничою системою. ...

                                               

Прекаріат

Виникнення прекаріату обумовлено такими обставинами. На початку 70-х рр. ХХ ст. прискорення процесу глобалізації у державах з ринковою економікою поставило на порядок денний питання про пошук нової, більш дієвої, ніж фордистсько-тейлорівська, мод ...

                                               

Прекарність

Прекарність - нестабільний спосіб життя і роботи без довгострокових гарантій і надійного заробітку особливо у стосунку до розповсюдження "нестандартної" зайнятості в неоліберальну епоху. Деякі соціологи йдуть далі і твердять про появу нового клас ...

                                               

Преміювання

Запровадження під час правління де Голля великих допомог по вагітності, преміювання матерів після народження кожної нової дитини, зразкового закінчення ними середньої школи привели до того, що в багатьох областях Франції дітородіння стало вигідни ...

                                               

Продукти праці

Продукт праці productus - вироблений, створений), споживна вартість, речовина природи, пристосована працею працівника за допомогою знарядь виробництва до людських потреб. Продукт праці є матеріальний результат праці людини. Предмети праці, що під ...

                                               

Продуктивність праці

Продуктивність праці - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції. ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ – продуктивність виробничої діяльності людин ...

                                               

Професійний відбір

Професийний відбир - процедура вірогідної оцінки професійної придатності людини, вивчення її можливостей до оволодіння певною спеціальністю, досягнення необхідного рівня майстерності та ефективного виконання професійних обовязків.

                                               

Професія

Професія – рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних знань, практичних навичок, одержаних шляхом спеціальної освіти, навчання чи досвіду, які дають можливість здійснювати роботу в певній сфері виробництва. Професія фах - ...

                                               

Ринок праці

Ринок праці - це система суспільних відносин, повязаних з купівлею і продажем трудових послуг працівників. У класичному розумінні ринок праці - це сфера формування попиту і пропозиції на робочу силу за допомогою ціни на працю заробітної плати. Ін ...

                                               

Робоча сила

Робоча сила у економічній теорії - здатність людини до праці, сукупність фізичних і духовних здібностей, що людина використовує у своїй діяльності Робоча сила трудові резерви у статистиці - кількість людей, готових працювати за наймом. У різних к ...

                                               

Сезонна робота

Сезонні роботи - роботи, які внаслідок природних і кліматичних умов виконуються не цілий рік, а у певний період. До сезонних робіт належать, наприклад: окремі види робіт на лісозаготівлі, робота на підприємствах рибної, цукрової, консервної проми ...

                                               

Соціальний пакет

Соціальний пакет або корпоративні пільги - це набір пільг і компенсацій за працю поза заробітної платні, який надає роботодавець за власною ініціативою. Поняття соціальний пакет не є офіційним терміном в Україні та жодним чином не регулюється зак ...

                                               

Телеробота

Телеробота, або віддалена робота, або дистанційна робота, або робота вдома, або робота з дому - робота, що виконується в місці, віддаленому від місць використання її результатів. Може бути постійним режимом роботи або комбінуватися з іншими режим ...

                                               

Трудова міграція

Трудова міграція - переміщення працездатної особи з метою працевлаштування на певний термін. Відповідно до Закону України "Про зовнішню трудову міграцію", трудова міграція - це переміщення громадян України, повязане з перетинанням державного корд ...

                                               

Трудоголізм

Трудоголизм - надмірна працьовитість. Трактується тільки в аддиктивному аспекті, як залежність. На побутовому рівні трудоголіком називають людину, яка цілком себе посвячує роботі. Уперше явище описав професор психології релігії Вейн Оутс у своїй ...

                                               

Трудомісткість

Трудомісткість - показник, що характеризує витрати робочого часу на виробництво певної споживної вартості або на виконання конкретної технологічної операції. Трудомісткість є зворотною продуктивності праці. Трудомісткість визначає ефективність ви ...

                                               

Умовна зайнятість

Умовна зайнятість, або нестійка зайнятість - поняття, яке описує тип взаємин між працівником і роботодавцем. Немає загальновизнаного визначення умовної зайнятості, але, в цілому, визнається, що це поняття утворено комбінацією наступних факторів: ...

                                               

Фактори виробництва

Фактори виробництва, виробничі ресурси, чинники виробництва - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є праця, земля, капітал. Сучасні автори досить часто четвертим фактором вважають підприємливість ...

                                               

Фотографія робочих процесів

Фотографія робочих процесів – метод спостереження за всіма елементами робочого процесу і всіма витратами робочого часу виконавцями, що відносяться до даного робочого процесу протягом визначеного періоду.

                                               

Хостес

Хостес - професія дівчат/жінок у ресторанах і барах; фахівець ресторанної служби, "обличчя" ресторану, "хазяйка залу". У перекладі від англ. hostess - хазяйка готелю, пансіонату; хазяйка розважального закладу; жінка, що розважає відвідувачів у ні ...

                                               

Чергування

Чергування - виконання будь-якого обовязку в порядку черги. Використовується в організаціях, закладах, підприємствах, наприклад в навчальних закладах школах і так далі, в збройних силах тощо.

                                               

Work and Travel USA

Work and Travel USA - програма міжнародного культурного обміну, що дозволяє студентам різних країн світу поїхати на літні канікули до Сполучених Штатів Америки, працюючи та відпочиваючи. Основною метою програми Work and Travel є знайомство з куль ...

                                               

Публічна сфера

Публічна сфера - за визначенням Юрґена Габермаса - це сфера соціального життя, у якій безпосередньо формується громадська думка. Іншими словами це є арена, форум публічного дискурсу з приводу соціально-політичних проблем життя і розвитку суспільс ...

                                               

Громадський редактор

Громадський редактор - це посада, яка існує в деяких газетах та журналах. Особа, яка займає цю посаду, несе відповідальність за дотриманням етики у певних публікаціях. Ці обовязки включають виявлення та вивчення критичних помилок та є різновидом ...

                                               

Концепція публічної сфери Юрґена Габермаса

Концепція публічної сфери - це комунікаційна теорія німецького філософа і соціолога Юрґена Габермаса, яка розглядає мас-медіа як регулятор суспільного життя і як особливий майданчик для формування громадської думки. Вперше теорія висловлена в кни ...

                                               

Парадокс Лефора

Парадокс Лефора - політична концепція розроблена французьким політичним філософом Клодом Лефором. Ця концепція стверджує що в ідеологічній структурі будь-якої держави: капіталістичної чи соціалістичної, демократичної, авторитарної чи тоталітарної ...

                                               

"Серія 100 років" Американського інституту кіномистецтва

"Серія 100 років" Американського інституту кіномистецтва - серія рейтингових списків, які Американський інститут кіномистецтва підготував з нагоди сторіччя кінематографу і публікував щороку, у період з 1998 по 2008.

                                               

100 найбільших авіаційних катастроф

Даний список включає у себе 100 найбільших авіаційних катастроф. Катастрофи розташовані за зменшенням числа загиблих. Якщо число загиблих збігається, то пріоритет має більш рання катастрофа. Число загиблих визначається сумою загиблих на борту літ ...

                                               

200 найкращих закладів вищої освіти України

"200 найкращих вишів України", також "Топ 200 Україна" - рейтинг ЗВО України. Список був складений після перевірки даних співробітниками кафедри ЮНЕСКО "Вища технічна освіта, прикладний системний аналіз та інформатика" при Національному технічном ...

                                               

Аудиторія ЗМІ

Аудиторія ЗМІ - сукупність людей, які користуються певним типом засобів масової інформації, що подобається саме їм ; або публіка конкретного ЗМІ ; або ж споживачі одиничного тексту чи медіатексту. Аудиторія, як складова частина функціонуючої сист ...

                                               

Вебометрика

Вебометрика - один з рейтингів, за яким аналізують ступінь представлення діяльності в Інтернет-просторі. Рейтинг складають з 2004 року.

                                               

Вебометричний рейтинг університетів світу

Вебометричний рейтинг університетів свиту - один з рейтингів університетів світу, за яким аналізують ступінь представлення діяльності університетів в Інтернет-просторі. Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік у червні-липні та січ ...

                                               

Видатні залізничники України

"Видатни залізничники Украини" - рейтинг, проведений у 2009 році. Рейтинг проведено редакцією газети "Магістраль" з допомогою Укрзалізниці у два етапи для визначення лідера серед видатних залізничників України. Йшлося про кандидатури не лише сьог ...

                                               

Глобальний індекс фінансових центрів

Глобальний індекс фінансових центрів - рейтинг конкурентоспроможності фінансових центрів. Рейтинг показує оцінку близько 29000 фінансових центрів на основі понад 100 показників від таких організацій, як Світовий банк, Організація економічного спі ...

                                               

Громадська думка

Громадська думка, або суспильна думка, опинія - уявлення про спосіб існування свідомості, як сукупної свідомості окремих індивідів, обєднаних у суспільні групи, які повязані спільністю інтересів, у якому фіксується ставлення до подій або явищ гро ...

                                               

Електронне голосування

Електронне голосування - є всеосяжним терміном, що обєднує кілька різних типів голосування, охоплюючи як процес здійснення голосування за допомогою електронних засобів, так і процес автоматичного підрахунку голосів за допомогою електронних пристр ...

                                               

Європейське табло інноваційного розвитку

Європейське інноваційне табло, також Європейський рейтинг інноваційності, англ. European Innovation Scoreboard - система показників науково-технічного розвитку країн Європи. Європейське інноваційне табло включає також цілу низку показників, що ха ...

                                               

Книжка року

На початку 2000-го, Центр рейтингових досліджень "Еліт-Профі" зробив перше експертне опитування "Книжка року 99". З тих пір конкурс проводиться щороку. Результати книжкового рейтингу висвітлювалися у пресі, найбільше у культурологічних часописах ...

                                               

Міжнародна обсерваторія з академічного ранжування

Обсерваторія академічного ранжування IREG - міжнародна некомерційна організація, створена 2002 року. До її складу входять університети, рейтингові організації та структури, повязані з академічною спільнотою та процесами формування різних рейтингі ...