ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230
                                               

Рикошет

Рикошет - відбиття руху якого-небудь тіла, що вдарилося об перешкоду під невеликим кутом. Перешкодою може бути навіть поверхня води. Вид дитячої гри: кидання плоских каменів по поверхні води. Найпоширеніший шашковий удар, механізм якого нагадує б ...

                                               

Рівнодійна сил

Рівнодійна сила - сила, еквівалентна всім силам, що існують та діють на тіло. Рівнодійна дорівнює векторній сумі окремих сил: F = ∑ i F i {\displaystyle \mathbf {F} =\sum _{i}\mathbf {F} _{i}}. Сили, що утворюють рівнодійну називаються складовими ...

                                               

Рівняння Мещерського

Рівняння Мещерського - рівняння Івана Мещерського, що визначає прискорення тіла зі змінною масою й описує рух. При русі турбо-реактивного літака його двигуни вбирають повітря для спалювання палива й викидають із великою швидкістю гази, що утворил ...

                                               

Рівняння руху

Рівняння руху - рівняння або система рівнянь, яке задає закон еволюції механічної системи з часом. Еволюція фізичної системи однозначно визначається, якщо відомі рівняння руху і початкові умови. Існують два основних аспекти при описі законів руху ...

                                               

Рух (механіка)

Механічний рух - зміна взаємного розташування тіл або їх частин у просторі з плином часу. Розділ фізики, що вивчає закономірності механічного руху, називається механікою. Здебільшого під механікою розуміють класичну механіку, в якій вивчають рух ...

                                               

Середня скалярна швидкість

Середня скалярна швидкість - одна з характеристик руху, яка визначається як відношення шляху до проміжку часу, за який тіло подолало цей шлях: v ¯ = s Δ t {\displaystyle {\bar {v}}={\frac {s}{\Delta t}}}, де v ¯ {\displaystyle {\bar {v}}} - серед ...

                                               

Сила нормальної реакції

Сила нормальної реакції - сила, що діє на тіло з боку опори і спрямована перпендикулярно до поверхні дотику. Розподілена за площею зони дотику. Слід враховувати під час аналізу динаміки руху тіла. Фігурує в законі Амонтона - Кулона. Одним з часто ...

                                               

Сила пружності

Сили пружності - сили, що виникають в тілі при його пружній деформації, викликані цією деформацією. Є окремим випадком потенційних сил. Наближено описуються законом Гука

                                               

Система центру мас

Система центру мас - інерційна система відліку, початок якої розташований у центрі інерції механічної системи. При розгляді задач розсіювання частинок термін "система центру мас" вживається на противагу терміну "лабораторна система". Якщо експери ...

                                               

Список моментів інерції

Нижче приведено список формул, за якими розраховуються моменти інерції різних тіл. Розмірність масових моментів інерції - маса×довжина 2. Це обертовий аналог маси тіл. Ці моменти інерції не слід плутати із моментами інерції плоских перерізів, які ...

                                               

Спусковий механізм годинника

Спусковий механізм, неточно анкерний механізм - механізм в механічних годинниках, який перетворює енергію головної пружини в імпульси, які передаються механізму баланс-спіралі, для підтримки визначеного періоду коливань, який необхідний для рівно ...

                                               

Стереомеханіка

Стереомеханіка) – вчення про деформації та напруження в деталях конструкцій і машин від зовнішніх впливів.

                                               

Стиснене падіння

СТИСНЕНЕ ПАДІННЯ – процес групового руху зерен у рідині, на який впливає опір середовища та взаємодія окремих зерен між собою. Швидкість С.п. менша за швидкість вільного падіння. Стиснене падіння має місце при гравітаційному збагаченні корисних к ...

                                               

Структурна група Ассура

Структурна група Ассура - це створений лише рухомими ланками механізма кінематичний ланцюг, рухомість якого дорівнює нулю. Група названа імям Леоніда Володимировича Ассура �1878-1920, який і розробив методику їх створення.

                                               

Теорема Нетер

Теорема Нетер - твердження в теоретичній фізиці, згідно з яким кожній диференційовній симетрії відповідає інтеграл руху. Наприклад, однорідності простору відповідає закон збереження імпульсу. Однорідність простору означає те, що при перенесенні ф ...

                                               

Тертя ковзання

Тертя ковзання - зовнішнє тертя руху, під час якого швидкості тіл в точках дотику відрізняються за величиною і напрямком і діє на тіло у напрямку, протилежному до напрямку проковзування. Негативними наслідками тертя ковзання в механізмах є не тіл ...

                                               

Тримкість

Тримкість - здатність елемента конструкції витримувати постійну чи тимчасову навантагу, зокрема й навантагу від інших частин конструкції, не втрачаючи своєї працездатності. Тримкість - величина стискальної навантаги, під дією якої в обєктах виник ...

                                               

Узагальнені координати

Узагальнені координати - змінні, які використовуються в механіці для задання миттєвого положення механічної системи в просторі. На відміну від декартових координат матеріальних точок, які задають загальний формалізм для опису будь-якої системи, в ...

                                               

Циліндрична напруженість

У механіці циліндрична напруженість є розподілом напружень з обертальною симетрією; тобто, що залишається незмінною, якщо напружений обєкт обертається навколо деякої фіксованої осі. Шаблони циліндричної напруженості: Окружна напруженість або кіль ...

                                               

Музей паровозів біля Parque de la Fraternidad

Музей паровозів розташований трохи північніше Залізничного вокзалу, за Parque de la Fraternidad, знаходиться невеликий музей під відкритим небом, експозиція якого являє собою історію залізничного справи на Кубі. Експонати музею - це два десятки р ...

                                               

Безпілотний наземний транспортний засіб

Безпілотний наземний транспортний засіб - це наземний транспортний засіб, який функціонує без наявності на борту людини. БНТЗ можуть бути використані для багатьох застосувань, якщо це може бути незручним, небезпечним або неможливим для присутност ...

                                               

Плужний снігоочисник

Плужний снігоочисник - це пристрій, який монтується на транспортному засобі, який використовується для видалення снігу та льоду з зовнішніх поверхонь, як правило, для обслуговування транспортних доріг. Незважаючи на те, що цей термін часто викори ...

                                               

Мікрохвильова піч

Мікрохвильова піч - побутовий електроприлад для швидкого приготування або швидкого підігріву продуктів харчування, а також для їх розморожування. Мікрохвильова піч є одним з найпопулярніших побутових електроприладів. На відміну від інших пристрої ...

                                               

Радіохвилевід

Хвилевід - лінія передачі, яка описується телеграфними рівняннями і служить для передачі спрямованих електромагнітних хвиль розпочинаючи з метрового і закінчуючи сантиметровим діапазонами.

                                               

Фазообертач

Фазообертач - загальна назва електричних пристроїв, призначених для зміни фази електромагнітних коливань на виході пристрою щодо фази коливань на його вході. Конструкція фазообертача залежить від діапазону частот, для якого він призначений, меж з ...

                                               

MMIC

Напівпровідникова ІС НВЧ діапазону - тип інтегральної схеми, який працює в діапазоні надвисоких частот. Ці пристрої, як правило, виконують такі функції, як НВЧ-змішування, посилення потужності, посилення з низьким рівнем шуму і ВЧ-перемикання. Вх ...

                                               

Обладнання

Обладнання, устаткування, спорядження - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів тощо, необхідних для якої-небудь діяльності. Використовуються з певною метою, наприклад, реалізації технологічних процесів.

                                               

Пристрій

Пристрій - сукупність технічних засобів, окремий технічний засіб або його складова частина, які призначені для виконування однієї або кількох заданих функцій. Це конструктивно завершена технічна система з певними функціями, за допомогою якої вико ...

                                               

Абонентський термінал

Абонентський термінал - 1) абонентський апарат особистого користування, кінцевий пристрій, за допомогою якого абонент здійснює прийом і передачу сигналів в системах стільникового рухомого звязку. 2) Сукупність технічних і програмних засобів, що з ...

                                               

Абсорбер

Абсорбер - пристрій, де здійснюють процес абсорбції. Оскільки процес абсорбції починається на поверхні поділу фаз, то абсорбер повинен забезпечувати максимальну поверхню контакту газової, рідкої та твердої фаз.

                                               

Абсорбувальний вологовідділювач

Абсорбувальний вологовідділювач - вологовідділювач парової фази, в якому волога затримується речовинами, що вступають у хімічну реакцію з молекулами пари.

                                               

Автоген

Автоген - апарат для автогенного різання й зварювання металів. Інші назви процесу - газове різання, газове зварювання, кисневе різання, кисневе зварювання. При різанні має місце згоряння металу в кисні або ацетилені. Товщина металевого листа при ...

                                               

Адсорбер

Адсорбер - пристрій, в якому здійснюють адсорбцію. Розрізняють А. періодичної і неперервної дії. Різновид адсорбера - адсорбційна колона.

                                               

Аератор

Аератор - пристрій в якому відбувається процес аерації флотаційної пульпи. Застосовуються: механічні імпелери, пневматичні трубчасті або ерліфтні, а також з пористою перетинкою, пневмомеханічні або субаераційні комбіновані, ежекторні струменеві а ...

                                               

Аеродромне обладнання

Аеродромне обладнання - обладнання, розташоване в межах аеродрому або за його межами, яке встановлено та обслуговується з метою забезпечення прибуття, відправлення та руху повітряних суден на поверхні аеродрому. Аеродромне обладнання включає обла ...

                                               

Акустичний пиловловлювач

Акустичний пиловловлювач dust collector) - технологічний апарат для очищення запиленого газу шляхом осадження тонкодисперсного пилу в звуковому або ультразвуковому полі.

                                               

Алонж (хімія)

Алонж - конструктивний елемент хімічних приладів. Застосовується в основному при перегонці для зєднання холодильника з приймачем. В конічний притертий шліф - муфту алонжа входить внутрішній притертий шліф - керн холодильника. Вузький кінець алонж ...

                                               

Амальгаматор

Амальґаматор - апарат, в якому проводять амальґамацію. Здебільшого це деревяні або металеві ємності, в яких іноді закріплюють амальґамовані мідні листи, таким чином, щоб пульпа проходила по зигзагоподібному шляху.

                                               

Амортизатор

Амортизатор - пристрій для помякшування ударів у конструкціях машин і споруд з метою захисту їх від вібрацій та великих навантажень. Широко застосовується в техніці.

                                               

Апарат збагачувальний

Апарат збагачувальний -dressing apparatus, нім. Aufbereitungsgerat, Aufbereitungsanlage) - машина, механізм або пристрій, у якому доцільно здійснюється зміна якості, складу чи агрегатного стану корисних копалин, а також розділення її на два чи бі ...

                                               

Апаратура

Апаратура - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.

                                               

Балансир

Балансир, рівноважник - 1. Важіль у машині, що служить для передачі руху поршня або для рівномірного розподілу ваги. Приклад: важіль у верстаті-качалці, що хитається на осі і служить для передачі зворотно-поступального руху від кривошипно-шатунно ...

                                               

Барабанний вакуум-фільтр

Барабанний вакуум-фільтр із зовнішньою фільтрувальною поверхнею рис. 1 складається з барабана 1, порожнистих цапф 2, розподільних головок 3, ванни 4. Вертикальна перегородка 5 ділить барабан на дві ізольовані одна від одної половини. Внутрішня по ...

                                               

Блок (механіка)

Блок - один з простих механічних пристроїв, що дозволяє регулювати силу. Являє собою колесо з жолобом, що обертається навколо своєї осі. Жолоб призначений для каната, ланцюга, приводного паса тощо. Якщо вісь блока розташовується в обоймах, прикрі ...

                                               

Вакуум-апарат

Вакуум-апарат - Апарат, у якому випаровують розчини, сушать і фільтрують різні матеріали під тиском, нижчим від атмосферного. Апарат, яким автоматично подають рідке паливо в карбюратор.

                                               

Вакуум-фільтр

Вакуум-фильтр - машина для зневоднювання зернистих матеріалів, що перебувають у пульпі, на фільтрувальній перегородці під дією вакууму. апарат для виділення твердих частинок з суспензії та гідросуміші; Широко застосовується для зневоднення корисн ...

                                               

Вантуз

Вантуз - сантехнічний ручний інструмент для механічного прочищення засмічень у трубах каналізації і видалення з них повітря, яке перешкоджає руху води, що стікає. Складається з гумового клапана і ручки. Інше значення слова вантуз - пристрій для а ...

                                               

Вертлюг

Вертлюг - шарнірний механізм для зєднання частин механізмів, який дозволяє здійснювати їх відносні повороти. Вертлюг виключає передачу обертання з одного елемента зєднання на інший, наприклад, з вантажа на підвіс. Вертлюг дозволяє предмету, до як ...

                                               

Вертлюг (бурове обладнання)

Вертлюг - важливий елемент бурової установки, що забезпечує вільне обертання бурильної колони з одночасним підведенням промивної рідини в неї.

                                               

Вібростенд

Вібростенд або вібрацийна установка. - пристрій для випробування машин, апаратів, приладів на вібрацію. Основна функція вібростенду - забезпечення безпосереднього перетворення певного виду енергії в енергію вібрації для передавання вібрації обєкт ...