ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 259
                                               

Деревообробні та меблеві технології

Для підготовки фахівців з деревооброблення та меблярства у 1945 році на факультеті механічної обробки деревини Львівського лісотехнічного інституту створено спеціальність "Механічна технологія деревини", а у 1949 р. здійснено перший випуск фахівц ...

                                               

Вища освіта

Вища освита - ступінь знань, що набуваються у закладах вищої освіти на базі повної загальної середньої освіти, необхідний фахівцям вищої кваліфікації в різних галузях економіки, науки і культури. Вища освіта, яка здобувається в закладі вищої осві ...

                                               

Абітурієнт

Абітуріє́нт - у більшості країн той, хто закінчив середній навчальний заклад, випускник середнього навчального закладу, хто одержав атестат зрілості. В Україні з середини 1950-х років термін використовувався щодо тих, хто претендує на вступ до за ...

                                               

Агреже

Агреже - вчений ступінь на право викладання в середньому навчальному закладі, а також в університетах на природничо-наукових, гуманітарних факультетах. Уперше ступінь запроваджений у 1808 році у Франції.

                                               

Адюнкт

Адюнкт - У СРСР та сучасній Україні - військовослужбовець, що підготовлюється до педагогічної і науково-дослідної роботи у вищих військово-навчальних закладах. У Західній Європі і в Російській імперії - особа, яка займає молодшу наукову посаду, - ...

                                               

Академічна мобільність

Академічна мобільність - переміщення студентів і викладачів вищих навчальних закладів на певний період часу в інший освітній або науковий заклад в межах або за межами своєї країни з метою навчання або викладання. Основними перешкодами для академі ...

                                               

Альма-матер

Альма-матер - старовинна студентська алегорична назва університету чи коледжу. У переносному значенні - місце, де хтось виховувався, набув професійних навичок. Зараз це слово використовується для означення місця, де хтось виховувався, здобував ос ...

                                               

Асистент

Асистент - у широкому розумінні - помічник спеціаліста. У СРСР та пострадянських країнах асистент - викладацька посада у вищих навчальних закладах. У закладах вищої освіти асистент - помічник професора доцента при читанні лекцій, проведенні лабор ...

                                               

Асоціація європейських жінок-ректорів

Асоціація європейських жінок-ректорів - міжнародна неурядова організація, створена в Брюсселі 2015 року. Має за мету поширювати статеву рівність та показувати роль жінок у науці та вищій освіті в Європі та світі. Продовжує традиції Європейської п ...

                                               

Аспірант

Аспірант - особа, зарахована до вищого навчального закладу для здобуття ступеня доктора філософії. Аспірант - вчений, який проводить фундаментальні та або прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчальному заклад ...

                                               

Бакалавр

Бакалавр, заст. бакаляр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180 - ...

                                               

Бакалаврат

Бакалаврат, рідше бакалаврiат - програма підготовки бакалаврів у вищих освітніх закладах багатьох країн світу та в Україні. Програма бакалаврату передбачає, як правило 3-річну початкову фундаментальну, підготовку в обраній сфері знань. Протягом н ...

                                               

Болонська конвенція

Болонська конвенція - угода щодо стандартизації підходів до організації навчального процесу і функціонування вищої школи в Європейському Союзі.

                                               

Велика хартія університетів

Велика хартія університетів - документ, покликаний відзначати університетські традиції і налагоджувати звязки між європейськими університетами, а також бути натхненням для відкриття університетів по всьому світу. Є результатом пропозиції, з якою ...

                                               

Викладач університету

Викладач закладу вищої освити - особа, яка за основним місцем роботи у закладах вищої освіти проводить навчальну, методичну, наукову або організаційну діяльність.

                                               

Вища технічна освіта в СРСР

Вища технічна освіта в СРСР – була складовою частиною вищої освіти Союзу Радянських Соціалістичних Республік в системі народної освіти держави. Основні типи вищої освіти: гуманітарна освіта, природничо-наукова освіта, технічна освіта. Система вищ ...

                                               

Військова підготовка

Військова підготовка, військові табори - форми навчальних занять для студентів громадян України, які виявили бажання отримати військову фахову підготовку. Також може проводитися в середніх загальноосвітніх школах у формі ДПЮ

                                               

Вчена рада

Учена рада факультету є колегіальним органом факультету закладу вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Таку Вчену раду очолює її голова - декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами: заступники декана; виборні представ ...

                                               

Габілітація

Габілітація - у західноєвропейських та латиноамериканських університетах набування другого наукового ступеня, який відповідає українському науковому ступеню доктора наук. Раніше - також іспит на професора. Процедура, яка слідує після присудження ...

                                               

Галузеві стандарти вищої освіти

Галузеві стандарти вищої освіти Галузеві стандарти вищої освіти містять складові: освітньо-кваліфікаційні характеристики випускників закладів вищої освіти ; Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника закладу вищої освіти відображає цілі ви ...

                                               

Декабристські читання

"Декабристські читання" - міжнародні науково-теоретичні конференції, які регулярно проводяться в Україні з 1987 року і обєднують провідних дослідників київської школи декабристознавців та зарубіжних декабристознавців.

                                               

Дипломна робота

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для обєктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розвязувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, уп ...

                                               

Доктор Медицини

Доктор Медицини - медичний ступінь, значення якого залежить від різних юрисдикцій. У країнах, які використовують систему Сполучених Штатів Америки, ДМ позначає перший ступінь здобувача в галузі професійної майстерності після закінчення медичної ш ...

                                               

Докторантура

Докторантура є формою підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. В Україні докторантура відкривається при закладах вищої освіти третього або четвертого рівнів акредитації і прирівняних до них закладах післядипломної ос ...

                                               

Документ про вищу освіту

Документи про вищу освиту Встановлюються такі види документів, які засвідчують здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями: диплом молодшого спеціаліста; диплом магістра. диплом бакалавра; диплом спец ...

                                               

Доцент

Доцент - в Україні та інших країнах вчене звання викладачів закладів вищої освіти, що виконують функцію університетських лекторів; вчене звання співробітників наукових установ; посада в закладах вищої освіти. Учене звання доцента присвоюється уче ...

                                               

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освіти

Європейська асоціація із забезпечення якості вищої освити англ. the European Association for Quality Assurance in Higher Education. Заснована в 2000 країнами-учасниками Болонської угоди під назвою англ. European Network for Quality Assurance in H ...

                                               

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система

Європейська система трансферу оцінок - це кредитна система, яка пропонує спосіб вимірювання та порівняння навчальних досягнень і переведення їх з одного інституту до іншого. Ця система, створена для забезпечення єдиної процедури оцінки навчання з ...

                                               

Європейський простір вищої освіти

Європейський простір вищої освіти - єдиний європейський освітній простір всіх країн, які беруть участь у Болонському процесі, в області вищої освіти. Було запущено в березні 2010 року під час проведеня конференції Будапешт-Відень міністрів освіти ...

                                               

Заклад вищої освіти

Заклад вищої освіти, скорочено ЗВО, неофіційно виш - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову ...

                                               

Індивідуальне навчальне заняття

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей. Індивідуальні навчальні заняття організуються за окремим графіком з урахуванням індивідуально ...

                                               

Індивідуальний навчальний план

Індивідуальний навчальний план - документ, що визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми з метою реалізації його індивідуальної освітньої траєкторії та розробляється закладом освіти у ...

                                               

Інститут

Цей термін має також інші значення. Див. Інститут Інститут - вищий навчальний заклад; окрема науково-дослідницька або проектна організація. Інститут як навчальний заклад - галузевий заклад вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність ...

                                               

Інститут народної освіти

Інститути Народної Освіти - вищі педагогічні навчальні заклади, створені в УРСР, починаючи з Харківського, на базі університетів і педагогічних закладів. Готували працівників освіти для загальноосвітніх і професійних шкіл усіх типів і виховних за ...

                                               

Інтернатура

Інтернатура - система первинного підвищення кваліфікації випускників вищих медичних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря - спеціаліста певного фаху. Основним завданн ...

                                               

Кафедра (освіта)

Кафедра або катедра - базовий структурний підрозділ закладу вищої освіти, що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дос ...

                                               

Консультація навчальна

Консультація - форма навчального заняття, при якій студент отримує відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

                                               

Кредит (освіта)

Кредит - одиниця вимірювання навчального навантаження студента, необхідного для засвоєння кредитних модулів, або блоку модулів. Складає тридцять академічних годин навчальних занять та самостійної роботи у навчальному тижні протягом навчального се ...

                                               

Кредитно-модульна система

Кредитно-модульна система організації навчального процесу - це форма організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій та використання залікових одиниць - залікових кредитів. Поширеною є кредитна система, яка ґрун ...

                                               

Курс лекцій

Курс лекцій – повний виклад тем навчальної дисципліни, яка вивчається в навчальному закладі. Як правило, курс лекцій розрахований на один чи кілька семестрів. Студенти, які прослухали курс лекцій, здають залік чи іспит для визначення засвоєння на ...

                                               

Ліцензування закладу вищої освіти

Ліцензування закладу вищої освіти - процедура визнання спроможності закладу вищої освіти певного типу розпочати освітню діяльність, повязану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до держав ...

                                               

Магістр європейського права

Магистр Європейського Права - вищий академічний ступень, у скороченні: LL.M. Eur ; один із спеціалізованих ступенів LL.M., який отримують після успішного закінчення навчальної програми з права ЄС і здачі магістерської роботи у цій сфері.

                                               

Магістр права

Існує декілька видів програм LL.M., як і загальних, так і спеціалізованих. Останні користуються значною популярністю, наприклад, програми з податкового права, конкурентного права чи Європейського права

                                               

Навчальна дисципліна

Навчальна дисциплина - згідно з визначенням в українському законодавстві: педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності із визначенням потрібного рівня сформованості у тих ...

                                               

Навчальна програма

Навчальна програма - нормативний документ, який окреслює коло основних знань, умінь та навичок, що підлягають засвоєнню з кожного окремо взятого навчального предмету. Містить перелік тем матеріалу, що вивчається, рекомендації щодо кількості годин ...

                                               

Навчальний план

Навчальний план - один з нормативних документів закладу освіти, за допомогою якого здійснюється організація навчального процесу. Навчальний план містить у собі розподіл залікових кредитів між дисциплінами, графік навчального процесу, а також план ...

                                               

Навчальні заняття

Навчальні заняття - лекції, лабораторні, практичні, семінарські заняття тривають дві академічні години з перервами між ними і проводяться за розкладом. Такі заняття називають "парами", оскільки вони є спареними.

                                               

Навчально-методичний комплекс дисципліни

Навчально-методичний комплекс дисципліни - сукупність нормативних та навчально-методичних матеріалів необхідних для ефективного виконання студентами робочої програми навчальної дисципліни. НМКД включає в себе: Робоча навчальна програма дисципліни ...

                                               

Навчально-науковий інститут

Навчально-науковий інститут – структурний підрозділ університету, академії, інституту, що об’єднує відповідні кафедри, лабораторії, науково-дослідні центри та експериментальні лабораторії, які провадять освітню діяльність і проводять наукові досл ...

                                               

Науковий ступінь

Науковий ступінь - ступінь офіційно прийнятої кваліфікаційної системи, що ранжує наукових і науково-педагогічних працівників у визначених галузях знань. В Україні присуджують наукові ступені кандидата й доктора наук, як правило, після додаткових ...