ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 279
                                               

Метод

Метод або метода - систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певну задачу чи досягти певної мети; поняття тотожне алгоритму дій і технологічному процесу. Еталонний метод reference method - метод, що дає малі похибки ...

                                               

Мисленнєвий стиль

Стиль мислення - основне поняття філософії Людвіка Флєка. Кожна сфера пізнання має свій стиль мислення Denkstil. Стиль мислення - це науковий метод певної дисципліни, сума надбань у даній дисципліні, набір релевантних проблем. Молодий науковець с ...

                                               

Мислення

Мислення - процес перетворення фактів, інформації, емоцій тощо на цілісне й упорядковане знання. Мислення є фундаментальною властивістю людини, і через цю фундаментальність йому важко дати означення, спираючись на простіші поняття. Консенсусу щод ...

                                               

Міркування

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також пови ...

                                               

Номотетичний метод

Номотетичний метод - 1) у вченні Канта спосіб "законодавчої" діяльності розуму у встановленні ним законів і правил пізнання; 2) в неокантіанстві баденської школи - метод природничих наук, спрямований на виявлення загальних закономірностей, загаль ...

                                               

Обєктивація

Обєктивація - уречевлення, опредметнення, перетворення живої істоти на обєкт, а також ставлення та поводження з людиною як із річчю. Уможливлює такі дії, як насильство, ксенофобія, ненависть до груп людей. У феміністській теорії сексуальна об’єкт ...

                                               

Обскурантизм

Обскурантизм - негативне ставлення до освіти і прогресу, відсталість, реакційність. Термін "мракобесие" виник у Росії 19 ст. У країнах Західної Європи вживається термін "обскурантизм". Центральне місце в мракобіссі займає захист догм. Бувши явно ...

                                               

Парадигма (філософія)

Парадигма - багатозначне поняття, яке залежно від контексту може означати певний, обумовлений часом та обставинами як сталий на певний період: стиль, традицію, концепцію, генеральну ідею, закон - за зміною котрих можна застосувати граничні умови ...

                                               

Порівняння (філософія)

Порівня́ння в філософії - акт мислення, за допомогою якого на основі фіксованої установки оцінюється, упорядковується і класифікується зміст пізнання. Онтологічною передумовою порівняння є реальна подібність і відмінність обєктів пізнання, їх озн ...

                                               

Родинна схожість

Родинна схожість - філософська ідея упорядкування явищ на основі їх "спорідненостей", а не абстрактних класифікацій. Популяризована філософом 20 століття Людвігом Вітгенштайном. Вітгенштайн говорить про сімейну схожість по аналогії із схожістю ти ...

                                               

Розсудок

Глузд - початковий рівень мислення, де оперування абстракціями відбувається в межах певної незмінної, наперед заданої схеми. Забезпечує оперування поняттями за певним наперед заданим алгоритмом без усвідомлення їхньої природи. Функція глузду - кл ...

                                               

Розум

Розум - сукупність пізнавальних та аналітичних здібностей людини, завдяки яким формується інтелект особистості. Не існує загальноприйнятого визначення, що саме є розумом, тому що у релігійних, філософських і наукових текстах це поняття сприймаєть ...

                                               

Світ (філософія)

Світ - це цілісна система, єдність природи, суспільства і сутнісних сил людини, що увібрала в себе уявлення про граничність для людини основи сущого. Світ є реальність, виділена і поєднана в цілісність певним сенсом. Реальність розгорнених людськ ...

                                               

Світовідношення

Світовіднoшення – індивідуалізований прояв властивостей людини, її ставлення до життя як цінності, до світу природи і світу людей. Світовідношення слід розглядати як внутрішній простір буття екзистенціалів, смисложиттєву цінність та вимір духовно ...

                                               

Смисл

Поняття смислу має дві предметні сфери застосування, які задають основні аспекти значення цього терміну. Перший аспект передбачає, що деяке явище розглядається як вираження певного змісту, суті. В такому ракурсі найчастіше говорять про смисл знак ...

                                               

Споглядання

Споглядання - спосіб пізнавальної діяльності, що реалізується як безпосереднє відношення свідомості до предмета. У західно - європейській філософській традиції виділяють два основних розуміння споглядання. Перше з них сходить до Платона. У нього ...

                                               

Сприйняття

Сприйняття, сприймання - пізнавальний психічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їх якостей при безпосередній дії на органи чуття. Сприймання стосується скоріше когнітивних процесів, сприйняття є їх ...

                                               

Товарний фетишизм

Товарний фетишизм - філософське поняття, запроваджене німецьким філософом і політекономом Карлом Марксом у книзі "Капітал". За Марксом, у капіталістичному суспільстві фетишизм, що він спостерігається також у докапіталістичних суспільствах і наділ ...

                                               

Теорія еліт

Теорія елит - світоглядна й філософська концепція про роль і значення окремої групи людей, невеликої тісно згуртованої частини суспільства, її вплив на різні сфери економіки чи політики. Ця система характеризує еволюцію наукових і соціальних дося ...

                                               

Техносфера

Техносфера або техногенне середовище - сфера, яка містить штучні технічні споруди, які виготовляються та використовуються людиною: 2) найскладніша частина антропосфери, що охоплює взаємодію технічних засобів виробництва з природно-ресурсним потен ...

                                               

Універсалізм

Універсализм - віра в те, що моральні цінності - наприклад, права людини - є значною мірою однаковими завжди і всюди. Універсалізм є протилежністю релятивізму. Ідея універсалізму присутня в історії християнства, ісламу, зороастризму, індуїзму й і ...

                                               

Холон (філософія)

Холон - щось, що одночасно є і цілим саме по собі, і частиною чогось ще. Термін був введений відомим британським письменником і журналістом Артуром Кестлером в книзі "Привид в машині" на позначення цілої сутності, яка водночас є частиною іншої ці ...

                                               

Я (філософія)

Я у філософії - центральне поняття багатьох ідеалістичних філософських систем, за якими субєкт є первинним активним фактором і фактором упорядкування, носієм духовних здібностей.

                                               

Дилема

Дилема - судження, де предмету надаються два суперечливі положення, які виключають можливість третьої. Головний закон, який має силу для міркувань і дій, - закон суперечності: дві протилежні думки про один і той самий предмет або явище взяті в од ...

                                               

Історія еволюційних поглядів

Історія еволюційних поглядів описує появу та розповсюдження ідей про змінність живих організмів та причини появи їх різноманіття. Перші ідеї про перетворення живого з однієї форми до іншої трапляються ще у давньогрецьких філософів, які намагалися ...

                                               

Полеміка між реалістами і номіналістами

Полеміка між реалистами і номіналистами - одна з центральних тем розвитку філософської думки в Середньовіччі. Ця полеміка почалася з суто теологічного питання про сутність "реальності" Святої Трійці та її "іпостасей". Реалізм наполягав на реально ...

                                               

Принцип Юма

Принцип Юма - принцип, який стверджує неможливість переходу від суджень зі звязкою "є" до суджень зі звязкою "повинен" лише на підставі логіки. Названий на честь шотландського філософа Девіда Юма, що відзначив необачність спроб сучасників вивести ...

                                               

Проблема зла

Проблема зла - філософсько-релігійне питання щодо того як можуть співіснувати зло і Бог. Переважно проблема зла розглядається у християнстві, проте також зустрічається в античній філософії та богослівї інших релігій.

                                               

Проблема індукції

Проблема індукції - у філософії, питання чи призводить індуктивне мислення до отримання нових знань. Тобто, що є обґрунтуванням наступного: узагальнення властивостей класу обєктів на основі спостережень за окремими представниками цього класу або ...

                                               

Коханці Кафе де Фльор

Коханці Кафе де Фльор - французька біографічна драма 2006-го року про становлення філософиніСимони де Бовуар, зокрема, її роботу над книгою Друга стать, поліаморні стосунки з Жаном-Полем Сартром.

                                               

Археографічна комісія

Археографична комисія - наукова установа, створена 1834 в Петербурзі при Міністерстві народної освіти для систематичного збирання, описування та видання історичних документів і памяток вітчизняної історії. Археографічна комісія виявляла документи ...

                                               

Археографічна комісія ВУАН

Археографична комисія Академії наук УРСР - наукова установа, створена 1919 для керівництва виданням документальних публікацій з історії України. 1921 до Археографічної комісії була приєднана Тимчасова комісія для розбору стародавніх актів у Києві ...

                                               

Археографічна комісія Центрального Архівного Управління

Археографічна комісія Центрального Архівного Управління - наукова установа, створена наприкінці 1928 при Центральному архівному управлінні УСРР для науково-методичного керівництва роботою архівів та видання архівних документів з історії революцій ...

                                               

Археографічні експедиції

Археографичні експедиції, які посилали у 19 ст. Російська академія наук і приватні особи для виявлення і збирання документальних історичних памяток. Перша археографічні експедиції організована Академією наук 1809 для дослідження архівів деяких ро ...

                                               

Археографічні комісії України

Археографічні комісії - спеціалізовані наукові інституції, що займаються практичними, теоретичними і методичними проблемами археографії. Свого часу в Україні діяло кілька таких комісій, а саме Київська археографічна комісія, археографічна комісія ...

                                               

Древняя Российская вивлиофика

"Древняя Российская вивлиофика", - популярне видання документів з історії Росії М.Новікова. У передмові до першого числа М.Новіков писав, що ставив за мету підняти патріотичні почуття своїх співвітчизників, адресував його любителям російських ста ...

                                               

Летопись занятий Археографической комиссии

Летопись занятий Археографической комиссии – неперіодичне видання Археографічної комісії при С Петербурзькій АН у С Петербурзі протягом 1862–1928. Вийшло 35 випусків. Первісно "Летопись…" планувалася як щорічне видання, проте перші 11 випусків, я ...

                                               

Правила публікації архівних документів

Правила публікації архівних документів, археографічні правила - унормований звід науково обґрунтованих вимог щодо передачі тексту і змісту архівних документів, їх датування та коментування, а також видавничого оформлення. Вони містять класифікаці ...

                                               

Автохтонна культура

Автохтонна культура - культура, що виникає на території, яку займає. Чистих автохтонних культур мало. Більшість культур мають змішаний автохтонно-алахтонний характер.

                                               

Артефакт (археологія)

Артефакт в археології - обєкт, підданий у минулому спрямованому механічному впливу, виявлений в результаті цілеспрямованих археологічних розкопок або якої-небудь одиничної іноді випадкової події. Прикладами артефактів є камяні інструменти, ювелір ...

                                               

Археологічна культура

1. Археологична культура - термін, уживаний для позначення спільності подібних між собою археологічних памяток, що відносяться до одного часу й поширені в певній місцевості. АБО 2. Культура археологічна - стійка сукупність типів археологічних реш ...

                                               

Археологічна періодизація

Археологічна періодизація - система періодизації культурно-історичного поступу; складається із трьох діб - камяної, останнім періодом якого деякі вчені вважають енеоліт - мідно-камяна доба, бронзової та залізної. Археологічна періодизація охоплює ...

                                               

Археологічна розвідка

Археологічна розвідка - дослідження стародавніх історичних памяток, визначення їх місцезнаходження та наукова реєстрація. Основна наукова мета археологічної розвідки - пошук матеріальних даних, необхідних для дослідження побуту, мистецтва, релігі ...

                                               

Археологічна спадщина

Археологічна спадщина - сукупність археологічних обєктів, що перебувають під охороною держави, та повязані з ними території, а також рухомі культурні цінності, що походять з обєктів археологічної спадщини. Археологічна спадщина є головним елемент ...

                                               

Археологічний зїзд

Археологичні зизди - зїзди археологів дореволюційної Росії, присвячені висвітленню результатів археологічних досліджень. Археологічні зїзди скликалися Московським археологічним товариством. Під час Археологічних зїздів влаштовувалися спеціальні в ...

                                               

Археологічні дослідження

Археологичні дослидження - дослідження історичного минулого людства за речовими джерелами матеріальної культури. Археологічні дослідження включають польові та камеральні дослідження. Завершуються публікацією матеріалів та наукових праць, присвяче ...

                                               

Археологічні карти

Археологичні карти - географічні карти, на яких схематично позначені місця відкриття археологічних памяток. Археологічні карти складаються за ознаками території країни, області, археологічних культур, районів їх поширення та археологічних періоді ...

                                               

Археометрія

Археометрія - наукова дисципліна, розділ археології, яка визначає вік і походження археологічних обєктів фізико-хімічними методами.

                                               

Біблійна археологія

Біблійна археологія - розділ біблійної науки, що вивчає за давніми памятками історичне середовище, де виникла Біблія й відбувалися події священної історії. Біблійна археологія покликана дати більш конкретне уявлення про перебіг цих подій, доповни ...

                                               

Гліф

Гліф - елемент письма, конкретне графічне представлення графеми, іноді кількох повязаних графем, або тільки частини графеми. Два або більше гліфи, представляючи один і той же символ, використовувані поперемінно або вибрані, залежно від контексту, ...