ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 281
                                               

Мінархізм

Мінархізм - тип організації держави, у якому держава виконує тільки функції захисту прав громадян та оборони. Як правило, більшість мінархістів виступають за державне забезпечення тільки судової системи, поліції та армії. Разом із анархо-капіталі ...

                                               

Молодогеґельянство

Молодогеґельянство, ліво-геґельянство - філософська течія, яка виникла в 30 - 40-х роках ХІХ ст. в Німеччині внаслідок розпаду гегелівської школи у філософії. Представниками молодогеґельянства були Бруно Бауер, Давид Штраус, Макс Штірнер. До гурт ...

                                               

Молодоземельний креаціонізм

Молодоземельний креаціонізм – релігійний погляд, підвид креаціонізму, згідно з яким Всесвіт, Землю й усі біологічні види на Землі було створено прямим актом Бога менше ніж 10 тис. років тому. Прибічниками цього погляду здебільшого є християни, як ...

                                               

Монізм

Монизм - теорія, згідно з якою різні типи буття або субстанції, що здаються різними, врешті зводяться до єдиного джерела. Для розуму, що не рефлектує, у світі існує практично нескінченне число типів субстанції: камінь, дерево, скло, сіль, цукор з ...

                                               

Мутазиліти

Мутазиліти, - представники першого масштабного напрямку в ісламському каламі. Напрямок виник за часів правління династії Омеядів, однак його розвиток відбувся за правління Аббасидів. Засновником мутазалізму вважається Васіл ібн Ата, чиї прихильни ...

                                               

Натурфілософія

Натурфілософія - філософія природи, тлумачення природи, розглянутій в її цілісності. Кордони між натурфілософією і природознавством, а також її місце у філософії історично змінювалися. Найбільшу роль натурфілософія відігравала в давнину. Натурфіл ...

                                               

Науковий креаціонізм

"Науковий креаціонізм" або креаціонізм "молодої Землі", "моррісіанство" - варіант креаціонізму, що намагається привести систему наукових знань у відповідність із біблійним вченням про послідовність творення світу Богом. Ця система поглядів протис ...

                                               

Негритюд

Негритюд - літературно-філософська політична течія, спрямована на культурне самоутвердження всіх людей Африки та людей африканського походження. На відміну від панафриканізму, зорієнтованого радше на англо-саксонський світ, франкомовний негритюд ...

                                               

Неогеґельянство

Неогеґельянство - напрямок філософії в кінці XIX і початку XX ст., в якому частково відродився дух гегелівської філософії. Неогеґельянство зародилося в Англії в 1865 році, після виходу в світ книги Джеймса Гатчисона Стірлінга "Секрет Гегеля". В к ...

                                               

Неоконфуціанство

Неоконфуціанство - термін західної філософії та історіографії, яким позначають напрямок східноазійської філософії, що виникла в Китаї в 11 столітті і була панівною в Східній Азії до середини 19 століття. Ця філософія виникла на базі конфуціанства ...

                                               

Неореалізм (філософія)

Неореалізм, у філософії - напрямок в англо-американській філософії, що виник на рубежі XX ст., для якого характерне визнання незалежності існування зовнішніх обєктів та їхньої безпосередньої данності субєкту пізнання. Неореалізм був реакцією на а ...

                                               

Німецька класична філософія

Німецька класична філософія - термін, що обєднує філософські праці німецьких мислителів кінця 18-го - першої половини 19-го століття. До визначних представників німецької класичної філософії заведено відносити Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля, Феєр ...

                                               

Нова історична наука

Нова історична наука - під цим найменуванням у світовій науці середини - другої половини XX століття заявив про себе потужний інтелектуальний рух, який поставив під сумнів традиційні прийоми історичного пізнання і історіописання, вироблені науков ...

                                               

Нові філософи

Нові філософи - назва групи французьких філософів, які в 1970-их роках відмовилися від марксизму, й стали його критиками. До нових філософів відносять Андре Глюксмана, Алена Фенкількрота, Бернара-Анрі Леві, Жана-Марі Бенуа, Крістіана Ламбера, Гі ...

                                               

Новочасний обєктивізм

Новочасний обєктивизм - філософський напрям 17-18 ст. Головні представники: Галілео Галілей, Френсіс Бекон. Зародження новочасного обєктивізму відбувається в творчості італійського вченого, механіка, астронома, математика та філософа - Галілео Га ...

                                               

Номіналізм

Номіналізм - напрям у середньовічній філософії, який у диспутах про універсалії протистояв реалізму. На противагу середньовічному реалізмові, номіналісти вважали, що реально існують лише поодинокі індивідуальні речі, а загальні поняття - лише наз ...

                                               

Оказіоналізм (філософія)

Вирішував поставлене Рене Декартом питання про взаємовідношення душі і тіла. Представники оказіоналізму Й. Клауберг та А. Гейлінкс вважали, що між фізичними та психічними явищами немає безпосереднього звязку, що тіло - "лише знаряддя дії бога на ...

                                               

Окультизм

Окультизм - містичне вчення, що визнає існування надприродних сил і можливість спілкування з ними за допомогою ритуалів та магії. Автор першого окультного трактату "Смарагдові скрижалі" - Гермес Трисмегіст. В основі окультизму лежать "принципи" й ...

                                               

Операціоналізм

Операціоналізм - напрям у філософії науки, основні ідеї якого сформулював у 1927 році фізик Персі Бріджмен. Операціоналісти вважають, що справжній зміст понять, зокрема наукових, визначається не обєктивною реальністю, відображенням якої є поняття ...

                                               

Органіцизм

Органіцизм - популярний в 19 столітті напрям у натуралістичній соціології, започаткований відомим англійським філософом та соціологом Гербертом Спенсером. В його основі лежала ідея пошуку аналогії, а в деяких науковців і повного ототожнення суспі ...

                                               

Пандеїзм

Пандеїзм - філософське вчення, що поєднує пантеїзм і деїзм. Тобто визнає божество початком і основою всіх речей, обожнююче Всесвіт, природу, але заперечує особистого бога, одкровення і провидіння, і взагалі богословську, догматичне вчення.

                                               

Панпсихізм

Панпсихізм - ідеалістичне вчення, за яким усе існуюче має душу. До панпсихізму відносяться анімістичні уявлення первісних культур, гілозоїзм у давньогрецькій філософії, а також вчення про душу і психічну реальності як справжню сутність світу: кон ...

                                               

Пантеїзм

Пантеїзм - філософська доктрина, яка стверджує, що Всесвіт є ідентичним з Богом; редукція Бога до Всесвіту або Всесвіту до Бога. Іншими словами, пантеїзм - це вірування чи вчення, яке представляє природний світ, включаючи людину, частиною божеств ...

                                               

Перипатетики

Перипатетики - давньогрецька філософська школа послідовників Арістотеля, проіснувала до III століття нашої ери. Назва школи походить від звички Арістотеля прогулюватись разом із учнями під час читання лекцій. Інша назва школи Лікей походить від н ...

                                               

Персоналізм

Персонализм - релігійно-ідеалістична течія в сучасній філософії, яка розглядає особу як первинну реальність і найвищу духовну цінність, а світ - як вияв творчої активності верховної особи - Бога.

                                               

Піфагореїзм

Піфагореизм - давньогрецька філософська школа піфагорійців. Назва школи походить від імені засновника - Піфагора. Спочатку піфагорейство виникло як релігійний рух, що сформувався у релігійну громаду в місті Кротон південна Італія - колонія Греції ...

                                               

Платонізм

Платонізм - філософська традиція, що виникла у грецькій Академії Платона, учня Сократа і вчителя Арістотеля. У період середнього платонізму інтерес зосереджувався на думці Платона про Бога та надчутливий світ. Згодом філософи Александрії творчо с ...

                                               

Позитивізм

Позитивизм - парадигмальна гносео-методологічна установка, відповідно до якої позитивне знання може бути отримане як результат суто наукового пізнання. Програмно-сцієнтистський пафос позитивізму полягає у відмові від філософії як пізнавальної дія ...

                                               

Постмодернізм

Постмодернизм - світоглядно-мистецький напрям, що виник та існує за епохи постмодерну. Відлік його існування зазвичай ведеться від 1960-70 років, коли він виникає в США та Західній Європі. Передумовами появи постмодернізму стало розчарування в ід ...

                                               

Прагматизм

Прагматизм - доктрина або, скоріш, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та ...

                                               

Публічний поворот

Публичний поворот - ситуація, яка складається в соціальних і гуманітарних науках з останньої третини ХХ століття та повязана зі зростанням соціального запиту на соціально-гуманітарне знання й постанням поза межами університетського середовища нов ...

                                               

Раціоналізм

Раціонализм - філософська точка зору, яка наголошує першість і компетентність розуму в пошуках правди. В історії філософії раціоналізм протиставляється емпіризму - філософській установці, яка кладе в основу пошуків істини досвід. До видатних пред ...

                                               

Реалізм (філософія)

Реалізм - філософський погляд, за яким існує реальність, незалежна від людської свідомості, людських думок і теоретичних побудов. Реалізм не тотожний матеріалізму, оскільки реалістичні філософські погляди часто, навіть здебільшого, проголошували ...

                                               

Релятивізм

Релятивизм - методологічний принцип, який полягає у метафізичній абсолютизації відносності і умовності змісту пізнання.

                                               

Римський еклектизм

Римський еклектизм - процес розповсюдження філософських знань у Стародавньому Римі характеризується могутніми процесами зближення філософських вчень та шкіл.

                                               

Саламанкська школа

Саламанкською школою називають ренесанс думки серед іспанських та португальських богословів, що працювали у різних областях інтелектуальної сфери, спираючись на інтелектуальний та педагогічний доробок Франсиска де Віторія. З початку 16 століття т ...

                                               

Секуляризм

Секуляризм - філософсько-світоглядний напрям, який стверджує необхідність відділення релігії від світського життя - політики, освіти тощо. Також термін може вживатися на позначення тенденції зменшення ролі релігії у політичному, соціальному та ос ...

                                               

Сенсуалізм

Сенсуалізм - напрямок у теорії пізнання, згідно з яким відчуття й сприйняття - основна й головна форма достовірного пізнання. Суперечить раціоналізмові. Основний принцип сенсуалізму - "немає в розумі нічого такого, чого б не було в почуттях". При ...

                                               

Ситуаціонізм

Ситуаціонізм - напрямок у західному марксизмі, який виник в 1957 в результаті розділу від маоїзму. Активно проявив себе під час Травневих подій 1968 р. у Франції. Критика капіталізму і партійної бюрократії призвела до зближення ситуаціоністів з а ...

                                               

Соліпсизм

Соліпсизм - теоретична установка, крізь призму якої увесь світ бачиться породженням свідомості, котре - єдине, що дано безсумнівно, повсякчас тут. "Мій розум - єдина річ, яка існує." Попри те, що подібні ідеї висували ще античні скептики, про сол ...

                                               

Софісти

Софісти - давньогрецькі мудреці 5-4 століть до н. е., які були мандрівними експертами з різних предметів, включаючи ораторське мистецтво, граматику, етику, літературу, математику, та елементарну фізику. Вони не формували якусь певну школу, але ма ...

                                               

Старогегельянство

Старогегельянство - праве крило гегельянства. Ідеалістична філософська течія в Німеччині 30-40-х років XIX ст. Представники старогегельянства витлумачували філософію Г. В. Ф. Гегеля в дусі християнської теології. Представники старогегельянства: К ...

                                               

Стоїцизм

Стоїцизм - вчення однієї з найвпливовіших філософських шкіл античності, заснованої близько 300 р. до н. е. Своє імя школа отримала від назви портика Стоа Пойкіле, де засновник стоїцизму, Зенон із Кітіона, вперше виступив як самостійний учитель. С ...

                                               

Субєктивний ідеалізм

Субєктивний ідеализм бачить першооснову буття у свідомості субєкта. Обєктивний ідеалізм як першооснову буття розглядає дух або ідею, що існує обєктивно, поза субєктом. Основна думка: світ складається не з готових завершених предметів, а є сукупні ...

                                               

Східна філософія

Схидна філософія зародилася практично одночасно з філософією Стародавньої Греції і є крупним і своєрідним пластом світової філософії. Найбільш загальноприйнятим є включення в дане поняття філософських традицій Стародавнього Китаю і Індії як проти ...

                                               

Схоластика

Схоластика - панівний у середньовічній Європі філософський і педагогічний метод, сконцентрований навколо університетів, що був синтезом християнського богословя та логіки Арістотеля. Схоластика поєднувала теологічно-догматичні засновки з раціонал ...

                                               

Сцієнтизм

Сцієнтизм або саєнтизм - глибоке переконання в можливості універсального застосування наукового методу та підходу, точка зору, що емпірична наука є найбільш авторитетним світоглядом або найціннішою частиною людських знань, аж до виключення інших ...

                                               

Теорія інтересу

Теорія інтересу - напрям у сучасній теорії цінностей, який визначає цінність для людей тих чи інших предметів чи явищ не з їхньої ролі у суспільстві, а з інтересу, тобто з субєктивних міркувань. Теорія інтересу близька до прагматизму. Представник ...

                                               

Теософія

Теософія - сукупність різних релігійно-філософських містичних та окультичних вчень та практик; так звана "божественна" та "релігійна мудрість", джерелом якого вважається містична інтуїція. Основи теософії були закладені Якобом Беме, Еммануїлом Св ...

                                               

Теософське товариство

Теософське товариство - міжнародна громадська організація. Девіз Товариства: Satyat Nasti Paro Dharmah ; прийнятий переклад на англійську: There is no religion higher than truth.