ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 284
                                               

Клінічна ординатура

Клінічна ординатура, ординатура клінічна - вища форма підвищення кваліфікації лікарів-спеціалістів з певного фаху у вищих медичних закладах освіти III–IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти та клінічних науково-дослідних інститутах ...

                                               

Педагогічний семінарій

Педагогічний семінарій - структурний підрозділ, що існував у структурі філософського факультету Львівського університету. Був створений у 1907 році і проіснував до 1939 року. Користувався фінансовою, науковою, організаційною і дидактичною автономією.

                                               

Постдокторантура

Постдокторантура - наукова програма у закладах вищої освіти та наукових установах, що передбачає проведення постдокторантами оригінальних досліджень, отримання ними наукових результатів, які забезпечують розвязання важливої теоретичної або прикла ...

                                               

Практична підготовка

Практична підготовка або стажування - обовязковий компонент освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь. Є заключною частиною навчальної практики, що проходить в н ...

                                               

Приват-доцент

Приват-доцент – вчене звання позаштатного викладача в навчальних закладах системи вищої школи в країнах Європи, а також на території України, частини якої протягом історичного розвитку перебували у складі різних держав.

                                               

Приват-професор

В сучасній Україні окремі заклади вищої освіти для морального заохочення учасників освітнього процесу, які демонструють високі досягнення у педагогічній, науковій діяльності запровадили вчене звання приват-професора. Закон України "Про вищу освіт ...

                                               

Проректор

Проректор - заступник ректора закладу вищої освіти з якого-небудь напряму роботи ЗВО. Зазвичай в структурі закладу вищої освіти є такі проректори: перший проректор; проректор з навчально-методичної роботи; проректор з міжнародних питань; проректо ...

                                               

Професор

Професор - вчене звання і посада викладача закладу вищої освіти чи наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття.

                                               

Рейтингування закладів вищої освіти

Оцінки World University Rankings вважаються найбільш універсальними, бо до них входять університети всіх профілів. До рейтингу World University Rankings 2015/16 за версією Times Higher Education вперше за історію рейтингу увійшли два українські у ...

                                               

Рівень акредитації

Рівень акредитації закладу вищої освіти - рівень спроможності закладу вищої освіти певного типу проводити освітню діяльність, повязану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації. З прийняттям нового Закону України "Про вищу освіту" у вересні 2014 ...

                                               

Робітничий університет

Робітничі університети - загальноосвітні школи для дорослих в СРСР у 1925 - 1931 роках. Створювалися Головним Політично-Освітнім Комітетом при Народному Комісаріаті Освіти України. У робітничих університетах велася підготовка і перепідготовка роб ...

                                               

Робітничий факультет

Робітничий факультет - загальноосвітній навчальний заклад для підготовки робітників і селян до вступу у вищі навчальні заклади. Робітничі факультети в Україні створено 1921 року при вишах для їх "оробітничення". На рабфаки приймалися робітники і ...

                                               

Семестр

Семестр - позначення півріччя в навчальних закладах. У семестр зазвичай також включаються канікули. Залежно від країни, а іноді і від університету/школи семестри відрізняються в даті початку/кінця і балансі між навчанням/не-навчанням. Семестр - ч ...

                                               

Силабус (освіта)

Силабус - навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, ...

                                               

Спеціалізація

Спеціалізація - конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обовязки, які мають особливості, в межах спеціальності тощо. Логічна дія - класифікація. Спеціалізація виявляється як розподіл праці в будь-я ...

                                               

Список університетів України

Список закладів вищої освіти, які мають статус університету. Заклади з міст, що знаходяться на тимчасово окупованій території, показані в містах, в які їх було переміщено у 2014 році.

                                               

Стандарти вищої освіти закладів вищої освіти

перелік спеціалізацій за спеціальностями ; Заклади вищої освіти визначають спеціалізації за спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, спеціаліста та магістра. Назви спеціаліз ...

                                               

Старший викладач

Старший викладач - у СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у закладах вищої освіти. У закладах вищої освіти старший викладач - посада, що займає проміжне положення між асистентом і доцентом. Старші викладачі можуть самостійно ...

                                               

Студентський парламент в Німеччині

Студентський парламент або парламент студентів, скорочено StuPa або SP, як правило, найвищий виборний орган прийняття рішень студентства в Німеччині, в основному в північних і західних німецьких землях. Він обирає та уповноважує Загальний студент ...

                                               

Тактичні (тактико-спеціальні, тактико-стройові) заняття

Тактичні заняття - один з основних видів навчальних занять у вищих навчальних закладах або у вищих військових навчальних закладах, що здійснюють військову підготовку громадян та є формою тактичної підготовки курсантів.

                                               

Угода про навчання

Угода про навчання - це документ, у якому визначаються права та обовязки сторін при навчанні за кредитно-модульною системою, і який укладають студент та навчальний заклад. Угоду про навчання також укладають між собою освітні заклади-партнери у ра ...

                                               

Університетська автономія

Університетська автономія виникла і склалася в Середньовіччі в Західній і Центральній Європі. В різні епохи і в різних країнах У. а. мала різні форми й різні ступені самостійності у вирішенні університетських питань залежно від тих суспільно-полі ...

                                               

Факультет

Факультет - основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ закладу вищої освіти третього та четвертого рівнів акредитації, що обєднує відповідні кафедри і лабораторії. Ця назва почала використовуватись ще у середньовічних унів ...

                                               

Факультет соціології і права НТУУ "КПІ"

Факультет соціології і права - один з факультетів Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Був заснований у 2007 році шляхом обєднання факультету права та факультету соціології.

                                               

Шевченківська весна

Шевченківська весна - міжнародна наукова міждисциплінарна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, яка проводиться щороку з 2003 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка Науковим товариством студентів та аспі ...

                                               

Юридичний факультет

Юридичний факультет - структурний навчальний підрозділ, орг. форма вищої юридичної освіти в університетській системі навчання. Першим в Європі був юридичний факультет Болонського університету. До найстаріших також належать: в Англії - юридичний ф ...

                                               

TEMPUS

Програма "ТЕМПУС" - схема співпраці між країнами ЄС і країнами-партнерами в галузі вищої освіти. "ТЕМПУС" - трансєвропейська програма взаємообмінів між університетами, розпочалася 1990 року на підтримку реформи вищої освіти в країнах Центральної ...

                                               

Закон (закономірність)

Закoн - об’єктивний, постійний і необхідний взаємозв’язок між предметами, явищами або процесами, що випливає з їх внутрішньої природи, сутності; закономірність. Існують три основні групи законів: специфічні частинні, наприклад, закон додавання шв ...

                                               

Наука Стародавнього Риму

Давньоримська наука дістала у спадок низку грецьких досліджень, але на відміну від них набула переважно прикладного характеру. Через це всесвітнє розповсюдження здобули саме римська нумерація та юліанський календар. Водночас характерною рисою рим ...

                                               

Наукові пікніки

Наукові пікніки - науково-популярний фестиваль, що відбувається в Україні з 2013 року Вперше Наукові пікніки в Україні відбулися восени 2013 року в 5 містах - Києві, Тернополі, Львові, Харкові і Луганську. Проект зародився в Польщі і вперше відбу ...

                                               

Фундаментальні науки

Фундаментальна наука - область наукових досліджень, зосереджена на пошуку основних законів природи, розумінні будови Всесвіту. Термін фундаментальна наука використовується на противагу терміну прикладна наука, що описує дослідження, важливі для п ...

                                               

Фундаментальні наукові дослідження

Фундаментальні наукові дослидження - наукова теоретична та експериментальна діяльність, спрямована на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, суспільства, людини, їх взаємозвязку. Фундаментальні теоретичні наукові дослідження о ...

                                               

Абстрагування

Абстрагування - змістова операція, філософський і логічний метод "відволікання", що дає змогу переходити від конкретних предметів до загальних понять і законів розвитку. Походить із традиції античної філософії Платона, Аристотеля, й ін. Отримав р ...

                                               

Абстрактне і конкретне

У філософії ці терміни мають дещо відмінний зміст в онтології, епістемології, психології. В онтології їх застосовують у класифікації поділі об’єктів на одиничні індивіди, партикулярії та загальні універсалії. Саме одиничні об’єкти передусім і є ц ...

                                               

Абстракція

Абстракція - одна з найважливіших дій мислення, теоретичне узагальнення, а також метод наукового дослідження, який полягає у тому, що субєкт відокремлює реальні необхідні загальні універсальні властивості чи ознаки обєкту котрий вивчається, відво ...

                                               

Актуальність

Актуальність - абстрактний іменник до прикметника "актуальний". Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність. Позначає властивість інформації, відомостей, норм, яка може бути втрачена із часом, з появою ...

                                               

Альтернатива

Альтернатива - необхідність вибору однієї з двох можливостей, що виключають одна одну. Теза, що допускає одну з двох або кількох можливостей. У логіці - кожний з членів дизюнкції. "Альтернатива" - газета неформальних організацій Донбасу в СРСР. " ...

                                               

Вибір

Вибір - стадія волі, що має на увазі селекцію однієї з двох або більше альтернатив, інколи після періоду обмірковування. Приклади простого вибору включають такі, як-от: рішення, чи вставати зранку, чи далі спати, та обирання конкретного маршруту ...

                                               

Дух

Дух - принцип життя в енергії в людині і тваринах, певного часу вважався істотою, яка складається з особливо витонченої субстанції, такої як дихання чи тепле повітря, відокремлюваної від тіла, таємничої за природою, і приписуваної божественному п ...

                                               

Можливість

Можливість - це філософське поняття на противагу неможливості, яке відображає обєктивно існуючий і внутрішньо зумовлений стан у його незавершеному, потенційному розвитку. Мірою можливості є імовірність. Можливість, для реалізації якої є всі доста ...

                                               

Ноогенез

Вперше термін згадується у посмертно виданій в 1955 році книзіантрополога і філософа Пєра Тейяра де Шардена у двох місцях: Так як ніхто не давав будь-якого точно і однозначно іменованого поняття, зявилося багато трактувань, в які вкладалися ті чи ...

                                               

Образ (дизайн)

Образ - у методах дизайну - нечітко визначений термін, який означає уточнений в математичних формах спосіб залежності між отриманими даними та певними параметрами системи. Це зокрема може бути статистично отримана залежність між двома чи більше з ...

                                               

Ознака

Ознака - особливість предмета або явища, яка визначає подібність свого носія до інших обєктів пізнання або відмінність від них, властивість. Сукупність ознак дозволяє відрізнити предмет від інших предметів. Виділяють багато різновидів ознак, найв ...

                                               

Переконаність

Переконання - вірування без жодного відтінку сумніву, але часто з емоційним забарвленням; встановлена думка, прийняте вірування. Людина вірить в них, вважаючи їх абсолютною істиною. Як обєкт, переконання - доктрина чи твердження, в яке хтось твер ...

                                               

Семантичний розрив

Семантичний розрив характеризує різницю між двома описами обєкту за допомогою різних лінгвістичних репрезентацій. Гайн визначає семантичний розрив як "різницю у значенні конструкцій, сформованих всередині різних систем представлення". У інформати ...

                                               

Символ (логіка)

Логічний символ - це фундаментальне поняття логіки, його символами можуть бути позначки або конфігурація знаків, що утворюють певний візерунок. Хоча термін "символ", у загальному вживанні, іноді відноситься до символізації, а іноді до позначок на ...

                                               

Сумнів

Сумнів - психічний стан чи стан розуму, в якому виникає утримання від остаточно визначеного судження, або/і роздвоєння його становлення, через нездатність свідомості зробити дискретний однозначний висновок. Якщо розум не може виявити причин, аргу ...

                                               

Автоматизоване реферування

Автоматизоване реферування або квазіреферування - це виявлення в тексті первинного документа фрагментів, що містять заздалегідь заявлені змістові аспекти. Найвищого розвитку формалізація методів реферування набула з автоматизацією цього виду анал ...

                                               

Бібліографічний опис

Бібліографічний опис - це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні для характеристики твору та визначення його відмінностей від інших, ...

                                               

Бібліографічні метадані

Бібліографічні метадані - це сформульована за певними правилами інформація про джерела інформації, що дозволяє їх ефективно виявляти і однозначно ідентифікувати, а також служить їх замінником в інформаційних ресурсах.