ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 300
                                               

Усвідомлюючий розум. У пошуках фундаментальної теорії

"Усвідомлюючий розум. У пошуках фундаментальної теорії" - книга філософа австралійського походження Девіда Чалмерса, присвячена дослідженню проблеми свідомості, написана в 1996 році. Спочатку було написано як докторську дисертацію в Індіанському ...

                                               

Федр (Платон)

"Федр" - діалог Платона, написаний приблизно у період 399 - 390 років до н. е., пізніше за "Бенкет" і "Державу", але раніше, ніж "Парменід" і "Теетет". Діалог відбувається між Сократом і його товаришем Федром, які обговорюють міркування Лісія. Ос ...

                                               

Філософська повість

Філософська повість - різновид повісті, що набув особливої популярності в добу просвітництва. Її основою є філософське осмислення світу й місця людини в цьому світі. Персонажі повісті - носії певних філософських ідей, які й зумовлюють їхню поведі ...

                                               

Філософська пропедевтика

Філософська пропедевтика - робота, написана Геґелем в 1808 - 1811 рр., коли він був директором гімназії в Нюрнберзі. Робота, задумана як допомога для старших класів гімназії, не була видана за життя Гегеля і вийшла лише в 1840 р. Текст рукопису, ...

                                               

Філософські дослідження

"Філософські дослідження" - одна з двох, поряд з "Логіко-філософським трактатом", найважливіших робіт філософа XX століття Людвіга Вітгенштейна, що підсумовує його пізні погляди. Вперше опублікована в 1953 році. На відміну від "Трактату" в даній ...

                                               

Чорний лебідь (книга)

The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable ймовірне в реальному житті) - книга есеїста, дослідника та статистика Нассіма Талеба, в 2007 році. У книзі стверджується величезний вплив на історію рідкісних подій, які неможливо передбачити, і ...

                                               

Як постає та розвивається науковий факт

Як постає та розвивається науковий факт - основна праця Людвіка Флєка, видана в Базелі 1935 року. В цій праці автор виклав вчення про мисленнєвий стиль, мисленнєвий колектив.

                                               

Godel, Escher, Bach

Godel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid - книжка Дугласа Гофстедтера, лауреат Пулітцерівської премії. Книгу часто називають "метафоричною фугою про розум та машини в дусі Льюїса Керрола". На поверхні, GEB розглядає спільні риси в творчості т ...

                                               

Principia Mathematica

Principia Mathematica - тритомна праця з основ математики, написана Бертраном Расселом та Альфредом Нортом Вайтгедом й опублікована у 1910–1913 роках. Праця є спробою вивести всі математичні принципи з символічної логіки. Декілька сот сторінок пр ...

                                               

Теорія справедливості (книга)

Теорія справедливості - книга Джона Ролза в області політичної філософії і етики. Уперше вона була опублікована в 1971 році і надалі виходила в нових редакціях у 1975 і 1999 роках. У Теорії справедливості Ролз намагається розвязати проблему розпо ...

                                               

Гедонізм

Гедонізм - напрям у етиці, згідно з яким ціннісним критерієм моралі визнається задоволення або уникнення страждань. Поняття гедонізму використовується для опису матеріально орієнтованого, корисливого погляду на життя.

                                               

Кордоцентризм

Кордоцентризм - розуміння дійсності не стільки мисленням, скільки "серцем" - емоціями, почуттями, внутрішнім, "душею". В європейській філософії кордоцентризм поділяли Б. Паскаль, нім. пієтисти і нім. романтики Новаліс та ін., частково Л. Феєрбах.

                                               

Ледачий софізм

Ледачий софізм - софізм, сформульований Цицероном у трактаті "Про долю" як аргумент проти фаталізму. Означає байдужість людини до будь-яких активних дій та майбутніх подій, що мають відбутися, а саме невтручання до жодних справ. Ця логічна помилк ...

                                               

Розумний егоїзм

Розумний егоизм - термін, яким часто позначають філософсько-етичну позицію, що встановлює для кожного субєкта принциповий пріоритет його власних інтересів над будь-якими іншими інтересами, громадськими або інтересами інших субєктів. Потреба в окр ...

                                               

Семіотика

Семіoтика, або семіолoгія - наука, яка досліджує способи передачі інформації, властивості знаків та знакових систем в людському суспільстві, природі або в самій людині. Іншими словами, семіотика - це теорія знаків та знакових систем. Основи цієї ...

                                               

Теорія вічного миру

Теорія вічного миру - впливова утопічна і політична ідея Епохи Просвітництва. Автором ідеї вважається герцог Сюллі, який начебто запропонував Генріху IV план утворення "християнської республіки" - конфедерації християнських народів Європи. Цей пл ...

                                               

Теорія ієрогліфів

Теорія ієрогліфів - ідеалістична теорія, згідно з якою відчуття і уявлення людини є не копією предметів, а тільки умовними знаками, які не мають схожості з зовнішнім світом. Прихильники цієї теорії твердять, що наші органи чуттів не дають правиль ...

                                               

Теорія цінності

Теорія цінності - філософське вчення про природу і спосіб буття цінності, цінності і оцінки, оцінки і пізнання. Встановлює класифікацію цінностей, їх ієрархію. Встановлюють логічну сутність і специфіку оціночних суджень і деонтичних висловлювань. ...

                                               

Титанізм

Титанизм - філософська концепція, екстремальна форма гуманізму, що заперечує існування для людини обмежень у можливостях та розвитку. Назва пов′язана з ренесансним інтересом до античності та відсилає до повстання міфічних титанів проти влади свог ...

                                               

Функціональна концепція інформації

Поява цієї концепції повязана з розвитком кібернетики - науки про управління та звязок у живих організмах, суспільстві і машинах це дало другу назву концепції - функціонально-кібернетична. Кібернетика формулює принцип нерозривного звязку єдності ...

                                               

Агентивність

У соціальній науці агентивність визначається як здатність людей діяти незалежно та робити власний вільний вибір. Навпаки, структура - це чинники впливу, які визначають або обмежують агента та його рішення. Обговорюється вплив структури на агентив ...

                                               

Адживіка

Адживіка - давньоіндійське філософське вчення, засновником якого вважаться мудрець Маркалідев. Адживіка розглядається як матеріалістичне вчення. За цим вченням існують 4 різновиди атомів, з яких виникають 4 стихії: вода, вогонь, земля, повітря. Ц ...

                                               

Акциденція

Це поняття вперше ввів Арістотель "Метафізика", "Фізика". Воно широко вживалося в середньовіч. схоластиці, а також у філософії 17 - 18 ст., де А. як мінливий стан протиставлялася субстанції - незмінній сутності речей. З точки зору діалектичного м ...

                                               

Алогізм

Алогизм - філософський термін, що в залежності від контексту може означати: Різновидність ідеалізму в теорії пізнання, яка заперечує можливість логічно пояснити навколишню дійсність. Нелогічність у міркуваннях, викликана порушенням законів логічн ...

                                               

Антеїзм

Антеїзм - філософське поняття, що означає єдність людини з природою, домінування ідеї про нерозривну єдність людини й природи. Назва терміну походить від імені персонажа давньогрецької міфології - Антея, фізична сила якого могла проявлятися у пов ...

                                               

Антиномія

Антиномія - термін логіки та епістемології, що означає парадокс або нерозвязну суперечність. Антиномія є суперечністю між двома твердженнями, що взаємно виключаються, але визнаються в однаковій мірі істинними. Поняття антиномії зустрічається в ан ...

                                               

Антиподи

Антиподи - в загальному розумінні те, що розташоване протилежно до іншого. Термін має кілька значень у різних дисциплінах. У переносному значенні може застосовуватися до будь-яких протилежних предметів, наприклад до людей із протилежними поглядам ...

                                               

Антитеза

Антитеза - багатозначний термін, що залежно від контексту може означати: У літературі - стилістична фігура, протиставлення контрастних явищ, образів і понять. В основі антитези часто лежать антоніми. Наприклад: "Згинь старе із мріями - йди нове з ...

                                               

Антропогенне навантаження на ґрунти

Антропогенний вплив на природу агротехнічні заходи забруднення ґрунтів покращення ґрунтів Антропогенний вплив за галуззю діяльності, найбільші забруднювачі природи Техногенне середовище Земельні ресурси Список проблем довкілля

                                               

Антропосфера

Антропосфера від грецького антропос - людина і грецького sphaira - куля - складова частина соціосфери, яка охоплює людство як сукупність індивидів. Антропосфера - частина біосфери, де живе і яку використовує людство Антропосфера - сфера Землі та ...

                                               

Антропоцентризм

Антропоцентризм - різновид телеології, філософське вчення, за яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, які в ньому відбуваються, що вона створена Богом "за своїм образом і подобою". Антропоцентризм - це принцип, відповідно до якого люди ...

                                               

Апейрон

Апейрон - безякісне матеріальне першоджерело; нескінченність у просторі і часі. Термін введений давньогрецьким філософом Анаксімандром для позначення нескінченності матеріального першоджерела - апейрон перебуває у вічному русі, виділяючи протилеж ...

                                               

Апостеріорі

Апостеріорні знання - знання, які людина отримує, вивчаючи світ завдяки відчуттям. Однак, за Кантом, пізнання світу неможливе тільки через досвід. Воно опирається на певні апріорні поняття, закладені до свідомості субєкта пізнання початково. Прот ...

                                               

Апріорі

Апріорі - філософський термін, який означає те, що передує досвіду. Протилежний термін, апостеріорі, позначає те, що випливає з досвіду. Апріорі - саме собою зрозуміло. Апріорне знання - поняття ідеалістичної філософії, яке означає знання, що ґру ...

                                               

Арете

Арете. При цьому спочатку арете сприймалося не тільки як стан, що вимагає зусиль для свого досягнення, але й як "деяка природна властивість благородної людини", доступна не кожному; це відбилося в однокореневому понятті "аристократія": Однак уже ...

                                               

Архе

Архе - у досократівській давньогрецькій філософії першооснова, першопричина усього сущого, принцип. Саме слово архе означало першоматерію, праматерію, вихідний стан речей, стародавню форму в історичному значенні слова.

                                               

Аспект

Аспект - поняття філософії. У філософії аспект розглядається: обєктивно - як характеристика, властивість, атрибут обєкту пізнання ; субєктивно - точка зору, з якої субєкт сприймає або оцінює той чи інший обєкт.

                                               

Атрибут

Атрибут - невідємна, необхідна для забезпечення цілісності обєкта або субєкта властивість, його частина, додаток. Атрибут або поле - в реляційних базах даних, є елементом даних у кортежі Атрибут файлу В інформатиці - властивість обєкта, ознака, о ...

                                               

Атрибут (філософія)

Атрибут - суттєва, невідємна ознака предмета або явища - те, що становить сутність субстанції, її фундаментальну властивість, необхідний для її існування предикат. Атрибути абсолютно незалежні, тобто не можуть впливати один на одного. Однак як дл ...

                                               

Афект (психологія)

Афект - надто сильний і відносно короткочасний за тривалістю емоційний процес, під час якого знижується ступінь самоволодіння: дії та вчинки здійснюються за особливою емоційною логікою, а не за логікою розуму. Супроводжується різко вираженими рух ...

                                               

Буриданів віслюк

Буриданів віслюк - вислів, що характеризує людину, яка перебуває у крайній нерішучості та не знає, яке прийняти рішення. Ще грецький філософ Аристотель висловив думку, що людина, зіткнувшись з проблемою вибору між рівноцінними речами або подіями, ...

                                               

Бхутавада

Бхутавада - одна з концепцій давньоіндійської філософії. Згадується вже в Упанішадах і епосі. Іноді в пізніших джерелах описується як різновид локаяти. Згідно з ученням бхутавади, всі відмінності предметів за їх властивостями походять від відмінн ...

                                               

Верифікація

Верифікація - доказ того, що вірогідний факт або твердження є істинним. Термін використовується залежно від того, як обґрунтовується істина: базується вона на приведенні одного доказу або аргументу - чи вона повинна підтверджуватися можливістю ба ...

                                               

Взаємодія

Взаємодія - широкий загальний термін, що позначає таку сумісну дію кількох обєктів або субєктів, при якій результат дії одного з них впливає на інші, що змінює їхню динамічну поведінку. У філософії - одна з загальних форм взаємозвязку між явищами ...

                                               

Випадковість

Випадковість - це фактор, який визначає результат експерименту з множини можливих результатів, відомих заздалегідь. Тобто ми вважаємо, що експеримент має випадковий результат, якщо його кінцевий результат не може бути визначений апріорі з множини ...

                                               

Відносне

Відносне - опосередковане, визначене через інше, існуюче через інше, отже - залежне, несамостійне. В категорії "відносне" відображаються ті моменти обєктивної дійсності й пізнання, які виступають саме такими лише у співвідношенні з ін. моментами. ...

                                               

Відображення (філософія)

Відображення в марксистсько-ленінській філософії - загальна властивість матерії, яка має "властивість, по суті споріднену з відчуттям, властивість відображення", що виявляється в здатності матеріальних систем відтворювати визначеність інших матер ...

                                               

Відчай

Видчай, або розпач - це недуга душі без надії на кращу долю, або зневір’я в оволодінні якимось добром чи в уникненні якогось зла. Розпач необхідно збуджувати тоді, коли він принесе нам, очевидно, якусь користь, тобто, коли надія, протилежна розпа ...

                                               

Воля

Різні визначення волі: Вимога або наказ. Те, що було вирішено чи зважено; мета; в праві Юридична декларація намірів людини щодо свого майна після своєї смерті; письмовий документ, яким хтось проголошує свої бажання щодо розподілу власності; Здатн ...

                                               

Всемогутність

Всемогутність - це невичерпна сила, яка не має жодних мислимих обмежень, іншими словами, сила, що має безмежні можливості. Монотеїстичні релігії зазвичай приписують всемогутність лише Богу. В філософії більшості західних монотеїстичних релігій вс ...