ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 302
                                               

Паралогізм

Паралогизм - помилковий висновок) - ненавмисна логічна помилка. Паралогізм варто відрізняти від софізму - помилки, вчиненої навмисно, з метою ввести в оману опонента, обґрунтувати помилкове твердження й тощо.

                                               

Пізнай самого себе

Давньогрецький афоризм "пізнай самого себе", є однією з 147 дельфійських максим, яка була викарбувана на стіні пронаоса в храмі Аполлона в Дельфах у Стародавній Греції, згідно записів грецького письменника Павсанія. Латинською мовою афоризм відом ...

                                               

Поняття

Поняття, концепт - форма мислення, яка відображає істотні властивості, звязки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в суку ...

                                               

Посибілізм (філософія)

Посибілізм ― ― філософський дискурс, зосереджений довкола питань про онтологічний статус можливого, його співвідношення з іншими способами буття ― дійсним і необхідним, і, відповідно, не-можливим, не-дійсним і випадковим, а також відображення цих ...

                                               

Предмет

Предмет: В освіті науці - те ж, що навчальний предмет навчальна дисципліна - певне коло знань та умінь, що зазвичай змістовно включає базові відомості з якої-небудь науки, що викладається учням в рамках системи освіти. У науці - частина обєкта, п ...

                                               

Рух (філософія)

У європейській традиції поняття руху семантично диференційоване: воно може бути "рухом взагалі", бувши поруч з такими поняттями, як "простір", "час" або "енергія", механічне переміщення; у нього може бути спрямованість, воно може показувати якісн ...

                                               

Самість

Самість - архетип, який є глибинним центром і виразом психологічної цілісності окремого індивіда. Виступає як принцип обєднання свідомої і несвідомої частин психіки та одночасно забезпечує виокремлення індивіда з навколишнього його світу. Цей дуж ...

                                               

Світле майбутнє

Світле майбутнє - світоглядне, релігійне та філософське поняття, аналогічне утопії Царства Небесного на землі, яке з одинаковим успіхом використовують у своїх дискурсах як віруючі, так і атеїсти. У ХХ ст. поняття активно використовувалось у країн ...

                                               

Святий Дух

Святий Дух - у більшості течій християнства Бог, одна з трьох іпостасей Святої Трійці нарівні з Богом-Отцем і Богом-Сином. Розділ богословя Святого Духа називається пневматологією. Зважаючи на історичний звязок християнства з юдаїзмом, теологи ча ...

                                               

Сенс життя

Сенс життя, сенс буття - філософська та духовна проблема, що має відношення до визначення мети існування, призначення людства, людини як біологічного виду, одне з основних світоглядних понять, що має величезне значення для духовно-морального стан ...

                                               

Симультанна історія

Симультанна історія ― філософсько-історична концепція атемпоральної природи світових подій та явищ. У рамках С. і. стверджується, що всі світові події та явища відбуваються в єдиному симультанному вимірі. В основі С. і. лежить доктрина посибілізм ...

                                               

Ситуація

Ситуація - в філософії "безпосередній результат взаємодії духовної і природної реальностей". "Вся ініціатива людини не тільки ситуаційно визначена, але і ситуаційно оформлена … Людина зобовязана діяти в ситуації, але як саме, вона йому не підказу ...

                                               

Соціальне

Соціальне - це сукупність певних рис та особливостей суспільних відносин, інтегрована індивідами чи спільнотами у процесі спільної діяльності в конкретних умовах, яка виявляється в їхніх стосунках, ставленні до свого місця в суспільстві, соціальн ...

                                               

Соціальне явище

Соціальне явище - одне із засадничих понять соціології та соціальної філософії, яке означає елемент соціальної реальності, що володіє всією повнотою соціальних властивостей та ознак; це будь-який вияв відносин чи взаємодії людей або навіть окрема ...

                                               

Спонтанність

Спонтанність - характеристика процесів, що виникають не під впливом зовнішніх дій і причин, а внаслідок власного саморуху, довільно; самодіяльність, здатність до активних дій, замовлена внутрішніми бажанням або коли людина не робить те що потрібно

                                               

Субєктивна реальність

Субєктивна реальність - це світ психічних станів і процесів, світ свідомості, внутрішній духовно-ідеальний світ людини. Існування субєктивної реальності обумовлено свідомістю людини. Комбінація цієї форми буття дозволяє виділити ще декілька різно ...

                                               

Субстанція

Субстанція, Первинна субстанція - у філософії - єдина основа всього існуючого, основа буття. Основний складовий елемент. В арістотелівській логіці перша з десяти категорій, річ яка існує сама по собі, а не лише як видозміна чогось іншого. Приклад ...

                                               

Субстрат (філософія)

Субстрат, також першоматерія, першоречовина, першостихії, першоелемент, єдине начало, лат. materia prima в широкому сенсі - основа всього сущого. При цьому субстрат часто ототожнюють з матерією й субстанцією. У вужчому сенсі під субстратом розумі ...

                                               

Суспільне

Суспильне - одна з основних категорій соціології та соціальної філософії. Вперше вона була введена до наукового обігу Карлом Марксом. Існує два підходи до розуміння "суспільного" та його співвідношення із "соціальним". Згідно з першим, "суспільне ...

                                               

Сутність

Сутність - філософська категорія, що виражає головне, основне, визначальне в предметі, таке що зумовлене глибинними, необхідними, внутрішніми звязками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні теоретичного мислення. Категорія "сутність" нерозр ...

                                               

Теза

Теза - багатозначний термін, що коротко й чітко формулює основну ідею чого-небудь або провідне завдання, що стоїть перед кимось. Тези - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, статті тощо. У філософії Гегеля - вихідний пункт про ...

                                               

Теорія деідеологізації

Теорія деідеологізації - позитивістська концепція, що виникла у 1950-х роках. Головні представники - Р.Арон, Д.Белл. Обґрунтовувала конвергенцію капіталізму і соціалізму, затухання їх ідеологічної боротьби. Деідеологізація - зменшення впливу різн ...

                                               

Трансцендентальне

Не слід плутати з терміном Трансцендентність. Трансцендентальне - те, що звязує частини змісту, які перебувають по різні боки від деякої межі. Це поняття має довгу історію і не одразу набуло того значення, яке є найбільш поширеним і яке наведене ...

                                               

Трансценденція (релігія)

Трансценденція у релігії - аспект природи і сили божества, який цілком незалежний від матеріального Всесвіту, поза всіма відомими фізичними законами. Протиставляється іманентності, де, як кажуть, Бог повністю присутній у фізичному світі і, отже, ...

                                               

Трюїзм

Трюизм - загальновідома, заяложена істина; банальне твердження; загальник, банальність. Трюїзмом вважається дещо безсумнівне, настільки очевидне, що використовується лише як нагадування, риторичний або літературний вислів. У логіці судження висло ...

                                               

Тут

Тут - філософське поняття, що є конкретизацією категорії місця. У граматиці його відносять до дейктичних категорій.

                                               

Удача

Також може позначати бажаний наслідок якоїсь події або дії, особливо в ситуаціях, коли вона не повністю залежить від дій чи рішень повязаної особи. Прикладами удачі можуть бути виграш в лотереї, рулетці або іншій азартній грі. Інше слово, що вико ...

                                               

Філософема

Філософ́ема - філософське питання, філософська проблема; думки, вислів якогось філософа. Термін використовувався в філософській літературі для позначення основного положення, філософської ідеї, що лежить в основі будь-якого вчення. Іноді філософе ...

                                               

Філософія серця

Філософія серця - поняття в філософії, започатковане Дмитром Чижевським. Аналізуючи творчу спадщину Григорія Сковороди, Миколи Гоголя, Пантелеймона Куліша, Памфіла Юркевича як типових представників національної традиції, Чижевський сформулював по ...

                                               

Фіналізм

Фіналізм - вчення про рух світу від його початку до визначеного кінця. Філософські альтернативи фіналізму: концепції про вічність світу в його незмінності приклад - вчення про буття елейськой школи, або його нескінченному розвитку. Ідейно фіналіз ...

                                               

Фінітизм

Фінітизм - філософське та філософо-математичне вчення, що заперечує поняття нескінченного та затверджує, що нескінченність не має місця ні у Всесвіті, ні в мікросвіті, ні в людському мисленні. Фінітизм передбачає, що Всесвіт кінцевий та має певні ...

                                               

Функція (філософія)

Функція - 1) діяльність, обовязок, робота, зовнішній прояв властивостей певного обєкта в рамках даної системи відносин, до якої він належить ; 2) вид звязку між обєктами, коли зміна одного з них призводить до зміни іншого, при цьому другий обєкт ...

                                               

Хора (філософія)

Хора - поняття філософії Платона, уявне місце між ейдосом і матерією, в якому умоглядне переходить в чуттєво сприймане, стаючи подобою ейдосу.

                                               

Цінність

Цинність - будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини чи суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоровя тощо, заради якого вона живе. Вивченню людських цінностей присвячений розділ філософії аксіо ...

                                               

Чеснота

Чеснота є рисою або властивістю, яка вважається морально доброю і, таким чином, оцінюється як основа моральних законів, принципів і цінностей. Персональні чесноти є характеристикою етичних цінностей особи. Протилежною до чесноти є вада. Три теоло ...

                                               

Чинник

Чинник, фактор - умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис, тобто "те, що чинить, здійснює вплив, діюче". Чинник в економіці, також "драйвер" від англ. driver - рушій - робота чи умова, що ...

                                               

Чотири ступені просвітлення

Чотири стадії просвітлення в Тхераваді буддизму - чотири послідовні етапи досягнення повного просвітлення, які буддист може досягти протягом життя. Ці чотири етапи називаються сотапанна, сакадагамі, анагамі і Аргат. Будда вважає людей, які знаход ...

                                               

Шизоаналіз

Шизоаналіз - напрям у філософії і одночасно в психіатрії, свідомо протиставляє себе психоаналізу і виростає на базі його критики. Розроблений Жілем Дельозом і Феліксом Ґваттарі в їх двотомній праці "Анти-Едіп" і "Тисяча плато. Капіталізм і шизофр ...

                                               

Щастя

Щастя - психоемоційний стан цілковитого вдоволення життям, відчуття глибокого задоволення та радості. Те, що викликає відчуття найвищого задоволення життям, дає радість людині. Стан чи якість бути щасливим; насолоджувальний досвід чи емоція, що п ...

                                               

Eo ipso

Eo ipso речі, варіанти - Цим самим, Внаслідок цього, На підставі цього) - латинська фраза за змістом близька до українських ідіом Цим самим чи Сам по собі, яка часто використовується як жаргон у різних філософських школах. Термін також використов ...

                                               

Неспротив

Неспротив, неопір, непротивлення - практика чи принцип не чинити опір владі, навіть коли вона несправедливо здійснюється. В його основі лежить знеохочення, навіть протидія фізичному опорові ворогу. Це розглядається як форма принципового ненасильс ...

                                               

Атрибутивна концепція інформації

Атрибутивна концепція інформації - одна із двох філософських концепцій інформації. Згідно з атрибутивною концепцією, інформація - це обєктивна внутрішня властивість всіх матеріальних обєктів, вона міститься у всіх без винятку елементах та система ...

                                               

Вічна жіночність

Вічна жіночність - образ, використаний Й. В. Ґете в завершальних рядках другої частини "Фауста", що позначає "трансцендентну силу, виражену в любові, спроможну підняти людину до рівня вічного творчого життя". Після Ґете образ використовувався так ...

                                               

Зло

Розрізняють чотири види зла: моральне - порушення велінь етичного закону, викликає осуд. фізичне - все, що заподіює страждання, наприклад, хвороба. Моральне зло присутнє тоді, коли негативні явища й процеси дійсності постають як наслідок свідомог ...

                                               

Ідіографічний метод

Ідіографічний метод - 1) головним чином, в неокантіанстві баденської школи - метод історичних наук про культуру, спрямований на опис індивідуальних особливостей історичних фактів, які формуються наукою на основі "віднесення до цінності". Під оста ...

                                               

Інтелігентність

Інтелігентність - теоретичний ідеал іманентної людської якості, що полягає у практичному втіленні усебічно розвиненої особистості, актуалізованої у людині-творці.

                                               

Істина

Истина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення обєктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях обєктивної дійсності. Антонімами поняття істина є неправда, брехня, хиба, і ...

                                               

Катарсис

Катарсис - моральне очищення, піднесення душі через мистецтво, що виникає в процесі співпереживання та співчуття. Поняття виникло в античності, його вживали у філософії, медицині, естетиці й через свою поліфункціональність воно набуло чимало тлум ...

                                               

Конотація

Конотація - "спів", "зі", "із" + notatio - "позначення") - сумарне чи тотальне значення слова, як описове, так і емоційне. У лінгвістиці використовується для опису супутнього емоційно-експресивного значення мовної одиниці, яке повязане з описовим ...

                                               

Логоцентризм

Логоцентризм - в філософії критичної теорії і деконструкції означає тенденцію опори, часто необгрунтованої, на центральний елемент будь-якого тексту або предмета філософського аналізу, в той час як такого центрального елемента може і не існувати. ...