Back

ⓘ Знання
                                               

Знання

Знання - це знайомство, обізнаність чи розуміння когось або чогось, наприклад, фактів, інформації, описів або навичок. Знання отримується через досвід або освіту шляхом спостереження, дослідження чи навчання. Це фундаментальне поняття, щодо якого не існує однозначного визначення. У різних науках та академічних дисциплінах, які розглядають цей феномен, є власні тлумачення. Так, у філософії це фундаментальна категорія, визначена у Філософському словнику як "форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується усвідомленням їх істинності". Знання ...

                                               

Декларативне знання

Дескриптивне - будь-яке знання про світ, до якого людина має усвідомлений доступ і яке вона може декларувати. На відміну від декларативного, процедурне знання є операційним, практичним, знаходиться поза областю усвідомлення і виявляється через певні дії. Одним з класичних прикладів є їзда на велосипеді, знання як завязувати вузол або говорити певною мовою. Людина може знати, але не вміти, або навпаки, вміти, але бути не в змозі пояснити, як вона це робить. Відповідно, розмежування цих типів знання має особливе значення в процесі навчання, зокрема при оволодінні і користуванні мовою. Деклар ...

                                               

Знання (видавництво)

"Знання" - українське видавництво, яке спеціалізується на виданні художньої літератури світових та українських письменників, підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, а також оригінальних творів англійських та американських класиків. Директор видавництва - Карасьов Володимир Іванович.

                                               

Наукове знання

Наукове знання - система знань про закони природи, суспільства, мислення. Наукове знання є основою наукової картини світу, оскільки описує закони його розвитку.

                                               

Соціологія знань

Соціологія знання - теоретична область соціології, що вивчає з різних теоретико-методологічних позицій проблематику соціальної природи знання. У сферу інтересів соціології знання входить аналіз соціальної природи знання соціологія знання у вузькому сенсі; мислення, його історичного розвитку соціологія мислення, когнітивних систем та пізнавальної діяльності суспільства соціологія пізнання та підстави соціології соціологія соціології. Таким чином, соціологія знання є метатеоретичною областю, не вкладається у традиційні галузі соціології.

                                               

Товариство "Знання" України

Засноване 16 січня 1948 року, як "Товариство по розповсюдженню політичних і наукових знань УРСР". Першим головою правління Товариства став Президент АН УРСР, академік Палладін Олександр Володимирович. Протягом 1948 - 1949 років були створені обласні організації Товариства, а у 1958 році - народні університети. У листопаді 1990 року ХІІ позачерговий зїзд Товариства "Знання" УРСР реорганізувався в Установчий зїзд Товариства "Знання" України. Маючи більше як сімдесятирічний досвід роботи, Товариство є своєрідним неформальним інститутом реалізації інтелектуального потенціалу нації, забезпеченн ...

                                               

Традиційне знання

Традиційні знання - сталі традиції, звичаї, знання та практики регіональних або місцевих корінних спільнот. На відміну від фольклору, що охоплює лише культурні явища, ТЗ можуть стосуватися прикладних знань у галузі хімії, фізики та медицини.

                                               

Управління знаннями

Управлиння знаннями, також використовується термін "Менеджмент знань" - це систематичні процеси, завдяки яким знання, необхідні для успіху організації, створюються, зберігаються, розподіляються і застосовуються. Сьогодні знання - це найважливіший актив сучасної організації. Знання - це інформація в контексті, здатна провести спонуку до дій розуміння.

                                               

Видобування знань

Видобування знань є створення знань зі структурованих і неструктурованих джерел. Отримане знання повинно бути збережене у форматі, придатному для автоматичного читання та інтерпретації. Також знання повинні бути представлені таким чином, щоб полегшити логічний висновок. Попри те, що це методично схоже на видобування інформації і ETL, основними критеріями є те, що результат видобування виходить за рамки створення структурованої інформації або перетворення її в реляційну схему. Це вимагає або повторного використання наявних формальних знань, або генерацію схеми на основі вихідних даних. Груп ...

                                               

Представлення знань

Представлення знань або подання знань має кілька значень: галузь досліджень, повязана з філософією формалізму та когнітивною психологією; галузь досліджень штучного інтелекту; одна із функцій експертної системи. Представлення знань у когнітології повязано з тим, як люди зберігають і опрацьовують дані. Предмет дослідження в цій галузі - методи асоціативного збереження інформації, подібні до тих, що існують в мозку людини. У штучному інтелекті основна мета представлення знань - навчитися зберігати знання так, щоб програми могли опрацьовувати їх і досягати подібності з людським інтелектом. До ...

                                               

Фрейм (знання)

Фрейм - це структура, що описує деякий складний обєкт або абстрактний образ або модель для представлення деякої концепції. Модель містить слоти, визначені фасетами. З такої моделі певної концепції нічого не можна забрати, атрибути моделі можна лише заповнити. Загальну ідею фреймового способу подання знань сформулював Марвін Мінський англ. Marvin Minsky стосовно зорового сприйняття обєктів. За визначенням М. Мінського, фреймом є один з перспективних видів обєкта сприйняття, який можна формально представити деякою структурою у вигляді графа. Верхня вершина такого графа відповідає найменуванн ...

                                               

Відкрите знання

Відкрите знання - знання, яке кожен може вільно використовувати, перевикористовувати і поширювати без будь-яких правових, суспільних а також технологічних обмежень. Відкрите знання - це набір принципів і методик, які мають стосунок до виробництва і поширення знань у відкритий спосіб. Знання тут потрібно розуміти в широкому сенсі слова, яке включає в себе: дані, контент і загальну інформацію. Ідея відкритого знання має безпосередній стосунок до відкритого джерела, а Визначення відкритого знання безпосередньо отримане з Визначення відкритого джерела. Відкрите знання можна інтерпретувати як р ...

                                               

Пізнання

Пізнaння - сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища і закономірності обєктивного світу. Пізнання є основним предметом науки гносеології. Пізнання - вища форма відображення обєктивної дійсності, процес вироблення дійсних знань. Спочатку пізнання було однією із сторін практичної діяльності людей, поступово в ході історичного розвитку людства пізнання стало особливою діяльністю. У пізнанні виділяють два рівні: чуттєве пізнання, здійснюється за допомогою відчуття, сприйняття, уявлення сенсуалізм, і раціональне пізнання, що протікає в поняттях, думках, висновках і фіксуєт ...

                                               

База знань

База знань, БЗ - це особливого роду база даних, розроблена для управління знаннями, тобто збором, зберіганням, пошуком і видачею знань. Розділ штучного інтелекту, що вивчає бази даних і методи роботи із знаннями, називається інженерією знань. Інше визначення ж говорить, що: База знань - це сукупність відомостей, що відносяться до певної теми або задачі, організована так, щоб забезпечити зручне представлення цієї сукупності як в цілому так і будь-якої її частини. Це означає, що система управління базою знань саме знань, а не даних повинна забезпечити представлення й обробку моделі, зіставно ...

                                               

Емпіричні знання

Емпіричні знання - це знання, отримані за допомогою досвіду, на відміну від апріорних: воно також може протиставлятися як декларативним знанням, так і практичним. Емпіричні знання подібні до концепту особистих знань Майкла Поляні, а також протиставляються Знанням за Ознайомленням та за Описом Бертрана Рассела.

                                               

Епістеме

Епістеме, або епістема - поняття в античній філософії, що позначає знання. Походить від дієслова ἐπίσταμαι, "знати, пізнавати, розуміти". Платон розумів епістеме як когнітивний стан душі, повністю зосереджений на необхідних і незмінних обєктах - ідеях або формах. Він протиставляв епістемі термін "докса" - загальноприйняту думку, здоровий глузд; когнітивний стан душі, зосереджений на чуттєвих речах. Розвиваючи думку Платона, Арістотель тлумачив епістеме як "науку", що надає необхідну й незмінну істину про необхідні й незмінні обєкти. Епістеме також відрізнялося від "техне" - ремесла, технік ...

                                               

Інституційна пам’ять

Інституційна пам’ять - це сукупний набір фактів, концепцій, досвіду та знань, якими володіє група людей. В межах організації це писаний і неписаний досвід, накопичений усіма поколіннями співробітників даної організації.

                                               

Когнітологія

Когнітологія підрозділяється на прикладну практичну і теоретичну. Прикладна когнітологія - це аналіз предметної частини конкретних теорій. Предметна частина теорії - це те, як математична формальна частина теорії повязана з предметним світом) Теоретична когнітологія займається розробкою коректних процедур аналізу теорій. Теоретична когнітологія базується виключно на логіці та аналізі будови і функціонування природної мови. Когнітологія має і 3-ю, особливу, частина - ноокосмологію. Вона стала оформлятися на поточному етапі розвитку когнітології. Ноокосмологія розробляє самі базові положення ...

                                               

Метазнання

Метазнання - поняття інженерії знань, в найзагальнішому вигляді означає "будь-яке знання про знання". Крім інженерії знань, використовується в різних науках, де, в залежності від контексту, зміст поняття може варіюватися. Стосовно до експертних систем, за оцінкою Ж Л. Лорьєра, метазнання "є фундаментальним поняттям для систем, які не тільки використовують свою базу знань такою, яка вона є, а й вміють на її основі робити висновки, структурувати її, абстрагувати, узагальнювати, а також вирішувати, в яких випадках вона може бути корисна". Адам Гадомський, розробник напряму інженерії знань, та ...

                                               

Неявне знання

Неявне знання є видом знань, які складно передати іншій особі шляхом написання його або вербалізації. Наприклад, Лондон знаходиться у Великій Британії, є частиною явного знання, які можуть бути записані, передані та зрозумілі одержувачеві. Тим не менш, здатність говорити мовою, місити тісто, грати на музичному інструменті або розробляти і використовувати складне устаткування вимагає наявності всіх видів знань, які не завжди відомі явно, навіть для експертів-практиків, і які важко або неможливо явно передавати іншим користувачам. У той час як неявне знання, здається, простим, воно має далек ...

                                               

Предметна область

Предметна область - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови. Предметна область - це частина реального світу, що розглядається в межах певного контексту. Під контекстом можна розуміти область дослідження чи область, яка є обєктом певної діяльності. Предметна область або: універсум міркування, область теорії - множина обєктів, що розглядаються в межах окремого міркування, наукової теорії. П. о. включає перш за все індивіди, тобто елементарні обєкти, що вивчають ...

                                               

Явне знання

Явне знання - різновид знання, яке легко пояснюється, формалізується, вербалізується та доступне. Таке знання легко передається іншим. Більшість форм явного знання може зберігатись на різних типах носіїв інформації. Воно не потребує постійних тренувань для його отримання, як, наприклад, неявне знання. Людина може самостійно йому навчитися, користуючись зрозумілими і чітко сформульованими правилами даного знання. До явних знань належать, наприклад, науки, такі як математика, фізика, історія та лінгвітика. Гарним прикладом явного знання буде інформація, яка міститься в енциклопедіях та підру ...